Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby glosow na NWZA Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 23.02.2012 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

27-02-2012 17:05:11 | Bieżący | ESPI | 8/2012
oRB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby glosow na NWZA Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 23.02.2012 roku

PAP
Data: 2012-02-27

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-27
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby glosow na NWZA Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 23.02.2012 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000079667, na podstawie Rozporzadzenia Ministra Finasów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art.70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania insrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych, informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. odbytym w dniu 23 lutego 2012 roku, akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na NWZA, był Pan Stanisław Paszyński posiadający 617.476.800 akcji, co daje 617.476.800 głosów na NWZA, stanowi 89,87% udziału głosów na NWZA i daje 617.476.800 głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-674 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
222036830
_telefon_ _fax_
www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-27 Wielskosław Staniszewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby glosow na NWZA Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 23.02.2012 roku
Sektor
Kod 02-674
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 222036830
Fax
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2012-02-27
Rok biezacy 2012
Numer 8
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.