Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta danych zawartych w kwartalnym sprawozdaniu finansowym Clean&Carbon Energy S.A. za okres 01 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

06-03-2012 12:53:48 | Bieżący | ESPI | 9/2012
oRB-W: Korekta danych zawartych w kwartalnym sprawozdaniu finansowym Clean&Carbon Energy S.A. za okres 01 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

PAP
Data: 2012-03-06

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • rachunek_przeplywow_pienieznych_01.10-31.12.2011.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 9 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-03-06
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Korekta danych zawartych w kwartalnym sprawozdaniu finansowym Clean&Carbon Energy S.A. za okres 01 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim w zw. z art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, emitent informiuje, że w kwartalnym sprawozdaniu finansowym Clean&Carbon Energy S.A. za okres od 01 października do 31 grudnia 2011 roku opublikowanym w dniu 14 lutego 2012 roku, w pozycji rachunek przepływów pieniężnych, w wyniku omyłki rachunkowej, błędnie wpisano w pozycji:
  -Korekty razem- kwotę -458 tys. PLN zamiast prawidłowej kwoty -786 tys. PLN
  - Inne korekty- kwotę -275 tys. PLN zamiast prawidłowej kwoty -603 tys. PLN
  -Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- kwotę 1038 tys. PLN zamiast prawidłowej kwoty 710 tys. PLN
  - Przepływy pieniężne netto, razem- kwotę 164 tys. PLN zamiast prawidłowej kwoty -164 tys. PLN
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że błąd nie wpływa na ostateczną wartość opublikowanego wyniku finansowego Spółki, a pozostałe dane i informacje podane w kwartalnym sprawozdaniu finansowym Clean&Carbon Energy S.A. za okres od 01 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku nie uległy zmianie.
  W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje do informacji skorygowane właściwe dane finansowe odnoszące się do pozycji rachunek przepływów pieniężnych..
  Załączniki
  Plik Opis
  rachunek_przeplywow_pienieznych_01.10-31.12.2011.pdf przeplywy pieniezne- korekta

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 203 68 30 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-06 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Korekta danych zawartych w kwartalnym sprawozdaniu finansowym Clean&Carbon Energy S.A. za okres 01 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 203 68 30
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2012-03-06
  Rok biezacy 2012
  Numer 9
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.