Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

21-07-2012 09:37:34 | Bieżący | ESPI | 23/2012
oRB: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji

PAP
Data: 2012-07-21

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2012
Data sporządzenia: 2012-07-21
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA _dalej: Emitent_, stosownie do treści art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _DZ. U. 2005 nr 183, poz. 1538_ informuje, iż Emitent otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1_ przywołanej ustawy. W wyżej wymienionym zawiadomieniu Wiceprezes Zarządu Emitenta, Pan Rafał Abratański _dalej: Zawiadamiający_ informuje, iż pozyskał informację o dokonanej w jego imieniu i na jego rzecz sprzedaży akcji Emitenta. Przedmiotem sprzedaży było 1.666.667 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł _10/100_ każda, których emitentem jest Dom Maklerski IDM S.A. _dalej: Transakcja_. Transakcja była realizowana na rynku regulowanym, przez bank jako zabezpieczenie rachunku osoby trzeciej, na rachunek i w imieniu Zawiadamiającego w dniu 16 lipca r., za średnią cenę 0,51 zł.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 3970600 012 3970601
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-07-21 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu
2012-07-21 Piotr Derlatka Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji
Sektor
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2012-07-21
Rok biezacy 2012
Numer 23
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.