Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 12 września 2012 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

21-08-2012 17:21:15 | Bieżący | ESPI | 38/2012
oRB-W: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 12 września 2012 roku.

PAP
Data: 2012-08-21

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • projekty_uchwal_ZWZ_na_dzien_12.09.2012r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 38 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-08-21
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 12 września 2012 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpsanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 21 sierpnia 2012 roku otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki Clean&Carbon Energy S.A., wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych o uzupenienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 12 września 2012 roku o punkty:
  - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 6 Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L, M, N, i O do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
  - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 31 Statutu Spółki.
  W związku z powyższym Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
  1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2.Wybór Przwodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3.Sporządzenie listy obecności.
  4.Stwierdzenie prawidlowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
  8. Podjęcie uchwaly w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
  10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
  11.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
  12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 6 Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L, M, N i O do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
  13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 31 Statutu Spółki.
  14. Sprawy różne.
  15. Zamknięcie obrad.
  Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
  Podstawa prawna: par. 38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
  Załączniki
  Plik Opis
  projekty_uchwal_ZWZ_na_dzien_12.09.2012r..pdf PROJEKTY UCHWAL

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-08-21 Wielkosław Staniszewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy S.A. zwołanego na dzień 12 września 2012 roku.
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2012-08-21
  Rok biezacy 2012
  Numer 38
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.