Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

31-08-2012 23:04:51 | Półroczny | ESPI
oPSr:

PAP
Data: 2012-08-31

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • Skrocone_Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IDMSA_na_30.06.2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_IDMSA_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_bieglego.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • DM_IDM_-_raport_z_przegladu_30.06.2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_DM_IDM_-_raport_z_przegladu_30.06.2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla domów maklerskich
  za półrocze roku obrotowego 2011 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2012-08-31
  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 3970600 012 3970601
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
  I. Przychody z działalności podstawowej 62 756 68 448 14 855 17 253
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -62 452 38 320 -14 783 9 659
  III. Zysk _strata_ brutto -154 859 37 654 -36 656 9 491
  IV. Zysk _strata_ netto -130 312 28 932 -30 846 7 293
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -129 003 28 116 -30 536 7 087
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące -1 309 816 -310 206
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 63 108 -105 723 14 938 -26 649
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 204 -1 275 -1 469 -321
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -73 616 72 740 -17 426 18 335
  X. Przepływy pieniężne netto razem -16 712 -34 258 -3 956 -8 635
  XI. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -129 003 28 116 -30 536 7 087
  XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  XIII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ -0,59 0,13 -0,14 0,03
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  XV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -0,59 0,13 -0,14 0,03
  XVI. Zysk netto zanualizowany -421 269 47 689 -98 686 11 964
  XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  XVIII. -1,93 0,22 -0,46 0,06
  XIX. POZYCJE BILANSU SĄ ZAPREZENTOWANE NA KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO _30.06.2012_ I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO _31.12.2011_ 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011
  XX. Aktywa razem 947 199 1 112 472 222 279 251 873
  XXI. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 488 897 430 520 114 730 97 473
  XXII. Zobowiązania wobec Klientów 63 731 65 845 14 956 14 908
  XXIII. Zobowiązania długoterminowe 110 314 198 183 25 887 44 870
  XXIV. Rezerwy na zobowiązania 18 707 24 703 4 390 5 593
  XXV. Kapitał własny 327 184 458 117 76 780 103 721
  XXVI. Kapitał zakładowy 21 818 21 818 5 120 4 940
  XXVII. Liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  XXVIII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ 1,50 2,10 0,35 0,48
  XXIX. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  XXX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ 1,50 2,10 0,35 0,48
  XXXI. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DM IDMSA półrocze 2012 półrocze 2011 półrocze 2012 półrocze 2011
  XXXII. Przychody z działalności maklerskiej 31 943 27 962 7 561 7 048
  XXXIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -74 510 22 442 -17 637 5 657
  XXXIV. Zysk _strata_ brutto -146 707 65 069 -34 727 16 401
  XXXV. Zysk _strata_ netto -170 630 55 430 -40 390 13 972
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 602 -75 776 10 794 -19 100
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 021 24 030 1 662 6 057
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -58 348 20 722 -13 811 5 223
  XXXIX. Przepływy pieniężne netto razem -5 725 -31 024 -1 355 -7 820
  XL. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -170 630 55 430 -40 390 13 972
  XLI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  XLII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ -0,78 0,25 -0,19 0,06
  XLIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  XLIV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -0,78 0,25 -0,19 0,06
  XLV. Zysk netto zanualizowany -406 533 72 510 -95 234 18 192
  XLVI. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  XLVII. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -1,86 0,33 -0,44 0,08
  XLVIII. POZYCJE BILANSU SĄ ZAPREZENTOWANE NA KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO _30.06.2012_ I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO _31.12.2011_ 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011
  XLIX. Aktywa razem 662 138 862 808 155 384 195 347
  L. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 321 683 311 033 75 489 70 420
  LI. Zobowiązania wobec Klientów 63 731 65 845 14 956 14 908
  LII. Zobowiązania długoterminowe 40 794 78 087 9 573 17 680
  LIII. Rezerwy na zobowiązania 10 583 16 880 2 484 3 822
  LIV. Kapitał własny 287 801 456 374 67 538 103 327
  LV. Kapitał zakładowy 21 818 21 818 5 120 4 940
  LVI. Liczba akcji w szt. 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  LVII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ 1,32 2,09 0,31 0,47
  LVIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 218 176 856 218 176 856 218 176 856 218 176 856
  LIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ 1,32 2,09 0,31 0,47


  * dotyczy okresu zanualizowanego  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  Skrocone_Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_IDMSA_na_30.06.2012.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012r. Grupy Kapitałowej DM IDMSA wraz ze skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Domu Maklerskiego DM IDMSA za I półrocze 2012r.
  Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_IDMSA_2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DM IDMSA za I półrocze 2012r.
  Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_bieglego.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru biegłego rewidenta
  Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
  DM_IDM_-_raport_z_przegladu_30.06.2012.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012r.
  GK_DM_IDM_-_raport_z_przegladu_30.06.2012.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012r.

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-08-31 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2012-08-31 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 3970600
  Fax 012 3970601
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2012-08-31
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.