Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2012 r.,. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad.Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2012 r.,. oraz informacja o sp IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

18-09-2012 23:14:51 | Bieżący | ESPI | 43/2012
oRB-W: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2012 r.,. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad.Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2012 r.,. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad.

PAP
Data: 2012-09-18

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Raport_biezacy_podjete_uchwaly_zalacznik_1.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 43 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-09-18
  Skrócona nazwa emitenta
  DM IDM SA
  Temat
  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2012 r.,. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad.Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2012 r.,. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Stosownie do treści § 38 ust. 1 pkt 6_, 7_, 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm._.Zarząd DM IDMSA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 września 2012 r. ogłosiło przerwę w obradach do godziny 16.00 tegoż dnia. Po przerwie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 września 2012 r. podjęło uchwały, których treść w załączeniu przekazuje Zarząd DM IDMSA.
  Zarząd DM IDMSA ponadto informuje, że podczas obrad NWZ DM IDMSA w dniu 18 września 2012 r. zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. Pięć sprzeciwów zostało zgłoszonych do Uchwały nr 1 w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do godziny 16.00. Cztery sprzeciwy zostały zgłoszone do Uchwały nr 2 NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad. .Cztery sprzeciwy zostały zgłoszone do Uchwały nr 3 NWZ
  w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z włączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki .Trzy sprzeciwy zostały zgłoszone do Uchwały nr 4 NWZ w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki.
  Załączniki
  Plik Opis
  Raport_biezacy_podjete_uchwaly_zalacznik_1.pdf Treść podjętych uchwał przez NWZ w dniu 18 września 2012 r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 3970600 012 3970601
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-09-18 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2012-09-18 Piotr Derlatka Prokurent


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2012 r.,. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad.Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2012 r.,. oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad.
  Sektor
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 3970600
  Fax 012 3970601
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2012-09-18
  Rok biezacy 2012
  Numer 43
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.