Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

26-10-2012 11:11:03 | Bieżący | ESPI | 63/2012
oRB: Emisja podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K

PAP
Data: 2012-10-26

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2012
Data sporządzenia: 2012-10-26
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Emisja podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA _dalej: DM IDMSA_, stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zmianami_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 października 2012 r. podjął uchwały w sprawie emisji dwóch serii podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K w trybie oferty publicznej oraz niepublicznej.
Emisja podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K w trybie oferty publicznej zostanie przeprowadzona w szczególności na następujących warunkach:
1. Cel emisji podporządkowanych Obligacji zamiennych na Akcje nie został określony.
2. Emitowane będą podporządkowane Obligacje imienne zamienne na akcje serii K.
3. Wyemitowanych zostanie w jednej serii do 44.000 _słownie: czterdzieści cztery tysiące_ obligacji, które zostanę oznaczone literą porządkową 1, o łącznej wartości nominalnej do 44.000.000 zł _słownie: czterdzieści cztery miliony złotych_. Emisja obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 1.000 _słownie: jeden tysiąc_ obligacji.
4. Wartość nominalna jednej Obligacji będzie wynosić 1.000,00 zł _słownie: jeden tysiąc złotych_. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie wynosić 1.000,00 zł _słownie: jeden tysiąc złotych_.
5. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 5 _słownie: pięciu_ lat od dokonania przydziału Obligacji przez Zarząd, z zastrzeżeniem iż Obligatariusze mogą dokonać zamiany obligacji na akcje począwszy od dnia 31 października 2012 r. do dnia 26 października 2017 r. Obligacje będą oprocentowane 8% _słownie: osiem procent_ w skali roku. W przypadku skorzystania przez Obligatariusza z prawa zamiany obligacji na akcje, odsetki narosłe do dnia zamiany nie będą wypłacane.
Płatność oprocentowania będzie następowała w następujących terminach:
1_ 30 kwietnia 2013 r.,
2_ 31 października 2013 r.,
3_ 30 kwietnia 2014 r.,
4_ 31 października 2014 r.,
5_ 30 kwietnia 2015 r.,
6_ 30 października 2015 r.,
7_ 29 kwietnia 2016 r.,
8_ 31 października 2016 r.,
9_ 28 kwietnia 2017 r.,
10_ 31 października 2017 r.
6. Emitowane obligacje nie są zabezpieczone.
7. Wartość jej zobowiązań na koniec III kwartału 2012 roku DM IDMSA wynosiła 227 344 tys. zł, z czego zobowiązania wobec klientów 31.040 tys. zł.
8. Ze względu na specyfikę działalności domu maklerskiego zobowiązania wobec klientów Domu Maklerskiego IDMSA ulegają dynamicznej zmianie, tak więc do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia ich wartość może ulec znaczącej zmianie. Natomiast wartość pozostałych zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia, powinna ulec obniżeniu.
9. Cena zamiany będzie równa średniej cenie z kursów zamknięcia z 5 _słownie: pięciu_ kolejnych sesji poprzedzających dzień złożenia przez Obligatariusza Oświadczenia o zamianie pomniejszonej o dyskonto w wysokości 15,00% _słownie: piętnaście procent_. Dodatkowe, sumujące się z dyskontem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dyskonto przy wyznaczaniu Ceny zamiany, liczone od średniej ceny z kursów zamknięcia z 5 _słownie: pięciu_ sesji, uzależnione od terminu zamiany Obligacji na Akcje:
a_ w przypadku złożenia Oświadczenia o zamianie w terminie do 6 _słownie: sześciu_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji: 25,00% _słownie: dwadzieścia pięć procent_,
b_ w przypadku złożenia Oświadczenia o zamienia od 6 _słownie: sześciu_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji do 12 _słownie: dwunastu_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji: 20,00% _dwadzieścia procent_,
c_ w przypadku złożenia Oświadczenia o zamianie w terminie od 12 _słownie: dwunastu_ miesięcy i 1 _słownie: jednego_ dnia od dnia przydziału Obligacji do 24 _słownie: dwudziestu czterech_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji: 15,00% _słownie: piętnaście procent_,
d_ w przypadku złożenia Oświadczenia o zamianie w terminie od 24 _słownie: dwudziestu czterech_ miesięcy i 1 _słownie: jednego_ dnia od dnia przydziału Obligacji do 36 _słownie: trzydziestu sześciu_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji: 10,00% _słownie: dziesięć procent_,
e_ w przypadku złożenia Oświadczenia o zamianie w terminie od 36 _słownie: trzydziestu sześciu_ miesięcy i 1 _słownie: jednego_ dnia od dnia przydziału Obligacji do 48 _słownie: czterdziestu ośmiu_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji: 5,00% _słownie: pięć procent_,
f_ w przypadku złożenia Oświadczenia o zamianie po upływie 48 _słownie: czterdziestu ośmiu_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji: brak dodatkowego dyskonta.
Cena zamiany zaokrąglona zostanie w dół do pełnego grosza, z zastrzeżeniem, że nie może ona być niższa niż 0,12 zł _słownie: dwanaście groszy_.
10. Każda Akcja będzie dawać 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje, liczba głosów z wszystkich objętych Akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki wyniesie maksymalnie 366.666.666 głosów. W wypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje, ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wyniesie maksymalnie 584.843.522.
Termin oferty: 29-31 października 2012 r.

Szczegółowe warunki emisji zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 26 października 2012 r.
Emisja podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K w trybie oferty niepublicznej zostanie przeprowadzona w szczególności na następujących warunkach:
1. Cel emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje nie został określony.
2. Emitowane będą podporządkowane obligacje imienne zamienne na akcje serii K.
3. Wyemitowanych zostanie w jednej serii do 6.000 _słownie: sześć tysięcy_ Obligacji, które zostanę oznaczone literą porządkową 2, o łącznej wartości nominalnej do 6.000.000 zł _słownie: sześć milionów złotych_. Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 1.000 _słownie: jeden tysiąc_ Obligacji.
4. Wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosić 1.000,00 zł _słownie: jeden tysiąc złotych_. Cena emisyjna jednej obligacji będzie wynosić 1.000,00 zł _słownie: jeden tysiąc złotych_.
5. Wykup obligacji nastąpi w terminie 5 _słownie: pięciu_ lat od dokonania przydziału obligacji przez Zarząd. Obligacje będą oprocentowane 5% _słownie: pięć procent_ w skali roku. W przypadku skorzystania przez Obligatariusza z prawa zamiany obligacji na akcje, odsetki narosłe do dnia zamiany nie będą wypłacane.
Płatność oprocentowania będzie następowała w następujących terminach:
1_ 30 kwietnia 2013 r.,
2_ 31 października 2013 r.,
3_ 30 kwietnia 2014 r.,
4_ 31 października 2014 r.,
5_ 30 kwietnia 2015 r.,
6_ 30 października 2015 r.,
7_ 29 kwietnia 2016 r.,
8_ 31 października 2016 r.,
9_ 28 kwietnia 2017 r.,
10_ 30 października 2017 r.
6. Emitowane obligacje nie są zabezpieczone.
7. Wartość jej zobowiązań na koniec III kwartału 2012 roku DM IDMSA wynosiła 227 344 tys. zł, z czego zobowiązania wobec klientów 31.040 tys. zł.
8. Ze względu na specyfikę działalności domu maklerskiego zobowiązania wobec klientów Domu Maklerskiego IDMSA ulegają dynamicznej zmianie, tak więc do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia ich wartość może ulec znaczącej zmianie. Natomiast wartość pozostałych zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia, powinna ulec obniżeniu.
9. Cena zamiany będzie równa średniej cenie z kursów zamknięcia z 5 _słownie: pięciu_ kolejnych sesji poprzedzających dzień złożenia przez Obligatariusza Oświadczenia o zamianie pomniejszonej o dyskonto w wysokości 15,00% _słownie: piętnaście procent_. Dodatkowe, sumujące się z dyskontem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dyskonto przy wyznaczaniu Ceny zamiany, liczone od średniej ceny z kursów zamknięcia z 5 _słownie: pięciu_ sesji, uzależnione od terminu zamiany Obligacji na Akcje:
a_ w przypadku złożenia Oświadczenia o zamianie w terminie do 6 _słownie: sześciu_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji: 25,00% _słownie: dwadzieścia pięć procent_,
b_ w przypadku złożenia Oświadczenia o zamienia od 6 _słownie: sześciu_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji do 12 _słownie: dwunastu_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji: 20,00% _dwadzieścia procent_,
c_ w przypadku złożenia Oświadczenia o zamianie w terminie od 12 _słownie: dwunastu_ miesięcy i 1 _słownie: jednego_ dnia od dnia przydziału Obligacji do 24 _słownie: dwudziestu czterech_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji: 15,00% _słownie: piętnaście procent_,
d_ w przypadku złożenia Oświadczenia o zamianie w terminie od 24 _słownie: dwudziestu czterech_ miesięcy i 1 _słownie: jednego_ dnia od dnia przydziału Obligacji do 36 _słownie: trzydziestu sześciu_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji: 10,00% _słownie: dziesięć procent_,
e_ w przypadku złożenia Oświadczenia o zamianie w terminie od 36 _słownie: trzydziestu sześciu_ miesięcy i 1 _słownie: jednego_ dnia od dnia przydziału Obligacji do 48 _słownie: czterdziestu ośmiu_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji: 5,00% _słownie: pięć procent_,
f_ w przypadku złożenia Oświadczenia o zamianie po upływie 48 _słownie: czterdziestu ośmiu_ miesięcy od dnia przydziału Obligacji: brak dodatkowego dyskonta.
Cena zamiany zaokrąglona zostanie w dół do pełnego grosza, z zastrzeżeniem, że nie może ona być niższa niż 0,12 zł _słownie: dwanaście groszy_.
10. Każda Akcja będzie dawać 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje, liczba głosów z wszystkich objętych Akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki wyniesie maksymalnie 50.000.000 głosów. W wypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje, ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wyniesie maksymalnie 268.176.856 _a przy uwzględnieniu akcji serii K z zamiany obligacji serii 1 -634.843.522_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 3970600 012 3970601
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-10-26 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2012-10-26 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Emisja podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K
Sektor
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2012-10-26
Rok biezacy 2012
Numer 63
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.