Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

30-10-2012 18:33:15 | Bieżący | ESPI | 64/2012
oRB: Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

PAP
Data: 2012-10-30

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2012
Data sporządzenia: 2012-10-30
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna _dalej: DM IDMSA, Spółka_ z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści art. 70 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ _dalej: "Ustawa o ofercie"_, przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 października 2012 r. otrzymał zawiadomienie informujące, iż w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży 220.000 _dwieście dwadzieścia tysięcy_ akcji Domu Maklerskiego IDM S.A. _dalej: Transakcja_ zmniejszył się procentowy udział Warsaw Equity Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kapitale zakładowym Domu Maklerskiego IDM S.A. poniżej 5 %.
W związku z powyższym Dom Maklerski IDM S.A. podaje poniższe informacje:
Przed zmniejszeniem udziału Warsaw Equity Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadała 11.017.000 _słownie: jedenaście milionów siedemnaście tysięcy_ akcji Domu Maklerskiego IDM S.A. co stanowi 5,05 % udziału w kapitale zakładowym DM IDM SA; akcje te odpowiadają 11.017.000 _słownie: jedenaście milionów siedemnaście tysięcy_ głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM SA, co stanowi 5,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Domu Maklerskiego IDM S.A.
Po zawarciu Transakcji, Warsaw Equity Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada 10.797.000 _słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy_ akcji DM IDMSA, co stanowi 4,95 % udziału w kapitale zakładowym DM IDM SA; akcje te odpowiadają 10.797.000 _słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy_ głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM SA, co stanowi 4,95 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Domu Maklerskiego IDM S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 3970600 012 3970601
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-10-30 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2012-10-30 Piotr Derlatka Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA
Sektor
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2012-10-30
Rok biezacy 2012
Numer 64
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.