Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

05-11-2012 17:43:50 | Bieżący | ESPI | 75/2012
oRB: Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

PAP
Data: 2012-11-05

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-05
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA _dalej: DM IDMSA bądź Spółka_, stosownie do treści art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _DZ. U. 2005 nr 183, poz. 1538_ informuje, iż w dniu 5 listopada 2012 r. DM IDMSA otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1_ przywołanej ustawy.
Zgodnie z wyżej wymienionymi zawiadomieniami:
1_ Pan Grzegorz Leszczyński pełniący funkcję Prezesa Zarządu w DM IDMSA poinformował, iż z uwagi na złożony zapis na podporządkowane obligacje zamienne na akcje serii K Spółki wraz ze złożoną dyspozycją zamiany podporządkowanych obligacji na akcje serii K _dalej: Konwersja_ oraz w związku z dokonaną konwersją przez Spółkę w dniu 31 października 2012 r. nabył łącznie 39.640.081 _trzydzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt jeden_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł _10/100_ każda, po cenie konwersji wynoszącej 0,12 zł _dwanaście groszy_, których emitentem jest Dom Maklerski IDM S.A.
2_ Pan Grzegorz Leszczyński pełniący funkcję Prezesa Zarządu w DM IDMSA poinformował, iż osoba blisko z nim związana z uwagi na złożony zapis na podporządkowane obligacje zamienne na akcje serii K Spółki wraz ze złożoną dyspozycją zamiany podporządkowanych obligacji na akcje serii K _dalej: Konwersja_ oraz w związku z dokonaną konwersją przez Spółkę w dniu 31 października 2012 r. nabyła łącznie 2.083.250 _dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł _10/100_ każda, po cenie konwersji wynoszącej 0,12 zł _dwanaście groszy_, których emitentem jest Dom Maklerski IDM S.A.
3_ Pan Rafał Abratański pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu w DM IDMSA poinformował, iż z uwagi na złożony zapis na podporządkowane obligacje zamienne na akcje serii K Spółki wraz ze złożoną dyspozycją zamiany podporządkowanych obligacji na akcje serii K _dalej: Konwersja_ oraz w związku z dokonaną konwersją przez Spółkę w dniu 31 października 2012 r. nabył łącznie 15.141.061 _piętnaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt jeden_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł _10/100_ każda, po cenie konwersji wynoszącej 0,12 zł _dwanaście groszy_, których emitentem jest Dom Maklerski IDM S.A.
4_ Pan Piotr Derlatka pełniący funkcję Prokurenta w DM IDMSA poinformował, iż z uwagi na złożony zapis na podporządkowane obligacje zamienne na akcje serii K Spółki wraz ze złożoną dyspozycją zamiany podporządkowanych obligacji na akcje serii K _dalej: Konwersja_ oraz w związku z dokonaną konwersją przez Spółkę w dniu 31 października 2012 r. nabył łącznie 624.975 _sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł _10/100_ każda, po cenie konwersji wynoszącej 0,12 zł _dwanaście groszy_, których emitentem jest Dom Maklerski IDM S.A.
5_ Pan Łukasz Jagiełło pełniący funkcję prokurenta w DM IDMSA poinformował, iż z uwagi na złożony zapis na podporządkowane obligacje zamienne na akcje serii K Spółki wraz ze złożoną dyspozycją zamiany podporządkowanych obligacji na akcje serii K _dalej: Konwersja_ oraz w związku z dokonaną konwersją przez Spółkę w dniu 31 października 2012 r. nabył łącznie 99.996 _dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł _10/100_ każda, po cenie konwersji wynoszącej 0,12 zł _dwanaście groszy_, których emitentem jest Dom Maklerski IDM S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 3970600 012 3970601
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-05 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2012-11-05 Łukasz Jagiełło Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Sektor
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2012-11-05
Rok biezacy 2012
Numer 75
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.