Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

05-11-2012 17:50:05 | Bieżący | ESPI | 76/2012
oRB: Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

PAP
Data: 2012-11-05

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 76 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-05
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna _dalej: DM IDMSA, Spółka_ z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści art. 70 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ _dalej: "Ustawa o ofercie"_, przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 listopada 2012 r. otrzymał zawiadomienie informujące od Pana Grzegorz Leszczyńskiego, który poinformował, iż w dniu 31 października 2012 r. w związku z dokonaną konwersją przez Dom Maklerski IDM S.A. _dalej: Spółka bądź DM IDMSA_ podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje serii K _dalej: Konwersja_, nabył łącznie 39.640.081 _trzydzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt jeden_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł _10/100_ każda, po cenie konwersji wynoszącej 0,12 zł _dwanaście groszy_, których emitentem jest Dom Maklerski IDM S.A. przez co zwiększył się procentowy udział Pana Grzegorza Leszczyńskiego w kapitale zakładowym Domu Maklerskiego IDM S.A. powyżej 5 %.

W związku z powyższym Dom Maklerski IDM S.A. podaje poniższe informacje:

Przed zwiększeniem udziału Pan Grzegorz Leszczyński posiadał 8.665.775 _osiem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć_ akcji Domu Maklerskiego IDM S.A. co stanowi 1,51 % udziału w kapitale zakładowym DM IDM SA; akcje te odpowiadają 8.665.775 _osiem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć_ głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM SA, co stanowi 1,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Domu Maklerskiego IDM S.A.

Po Konwersji, Pan Grzegorz Leszczyński posiada 48.305.856 _czterdzieści osiem milionów trzysta pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć_ akcji DM IDMSA, co stanowi 8,40 % udziału w kapitale zakładowym DM IDM SA; akcje te odpowiadają 48.305.856 _czterdzieści osiem milionów trzysta pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć_ głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM SA, co stanowi 8,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Domu Maklerskiego IDM S.A.

Pan Grzegorz Leszczyński ponadto informuje, iż nie występują podmioty od niego zależne posiadające akcje DM IDMSA.

Jednocześnie Pan Grzegorz Leszczyński informuje, iż brak jest osób wymienionych w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C. ustawy O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 3970600 012 3970601
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-05 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2012-11-05 Łukasz Jagiełło Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA
Sektor
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2012-11-05
Rok biezacy 2012
Numer 76
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.