Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana praw z podporządkowanych obligacji zamiennych serii 1 na akcje serii K IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

06-11-2012 18:36:30 | Bieżący | ESPI | 77/2012
oRB: Zmiana praw z podporządkowanych obligacji zamiennych serii 1 na akcje serii K

PAP
Data: 2012-11-06

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 77 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-06
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Zmiana praw z podporządkowanych obligacji zamiennych serii 1 na akcje serii K
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA _dalej: DM IDMSA_, stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 10 w zw. z § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zmianami_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 listopada 2012 r. otrzymał od obligatariuszy obligacji serii 1 zamiennych na akcje serii K Spółki wyemitowanych w dniu 31 października 2012 r. oświadczenie o zamianie 2.673 _słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy_ sztuk obligacji serii 1 na 22.274.109 akcji serii K Spółki. Łączna liczba akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po dokonaniu zamiany wyniesie 594.628.464 _słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery_. Akcje serii K Spółki emitowane w wyniku zamiany stanowią 3,75% wszystkich akcji Spółki i 3,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Spółka złoży wniosek o aktualizację wysokości kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, w związku z zamianą, w terminie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 3970600 012 3970601
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2012-11-06 Łukasz Jagiełło Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Zmiana praw z podporządkowanych obligacji zamiennych serii 1 na akcje serii K
Sektor
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 3970600
Fax 012 3970601
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2012-11-06
Rok biezacy 2012
Numer 77
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.