Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta danych zawartych w śródrocznym sprawozdaniu finansowym Clean&Carbon Energy S.A. za okres od 01 kwietnia 2012 roku do 30 września 2012 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

20-02-2013 18:07:14 | Bieżący | ESPI | 7/2013
oRB-W: Korekta danych zawartych w śródrocznym sprawozdaniu finansowym Clean&Carbon Energy S.A. za okres od 01 kwietnia 2012 roku do 30 września 2012 roku

PAP
Data: 2013-02-20

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • rachunek_zyskow_i_strat_01.04.2012-30.09.2012.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • rachunek_przeplywow_pienieznych_01.04-30.09.2012.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_01.04-30.09.2012.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2013
  Data sporządzenia: 2013-02-20
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Korekta danych zawartych w śródrocznym sprawozdaniu finansowym Clean&Carbon Energy S.A. za okres od 01 kwietnia 2012 roku do 30 września 2012 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na ppodstawie par. 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w śródrocznym sprawozdaniu finansowym za okres od 01 kwietnia 2012 roku do 30 września 2012 roku opublikowanym w dniu 30 listopada 2012 roku, w wyniku omyłki rachunkowej błędnie wpisano w rachunku zysków i strat:
  - pozostałe przychody operacyjne 16.460 tys. zł. zamiast prawidłowej kwoty 7.276 tys. zł.
  W rachunku przepływu środków pienięznych w wyniku omyłki rachunkowej błędnie wpisano w pozycji:
  - zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych- kwotę -198 tys. zł., zamiast -243 tys. zł.
  - inne korekty- kwotę 0 zł, zamiast -57 tys. zł.
  - przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/- B.III+/- C.III_ kwotę 51 tys. zł., zamiast -51tys. zł.
  Jednocześnie Zarząd podaje dodatkowe informacje do punktu 10 w Półrocznym Sprawozdaniu z działalności Clean&Carbon Energy S.A., dotyczącego wskazania czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
  Zarząd Spółki informuje, że powyższe błędy w rachunku zysków i strat, oraz rachunku przepływów pieniężnych, nie wpływają na ostateczną wartość opublikowanego wyniku finansowego Spółki, a pozostałe dane i informacje podane w śródrocznym sprawozdaniu finansowym Clean&Carbon Energy S.A. za okres od 01 kwietnia 2012 roku do 30 września 2012 roku, nie uległy zmianie.
  W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki podaje do informacji skorygowane właściwe dane finansowe odnoszące się do pozycji rachunek zysków i strat, oraz rachunek przepływów pieniężnych jak również Półroczne Sprawozdanie z działalności Clean&Carbon Energy S.A. z rozwinięciem treści punktu 10.
  Załączniki
  Plik Opis
  rachunek_zyskow_i_strat_01.04.2012-30.09.2012.pdf rachunek zyskow i strat
  rachunek_przeplywow_pienieznych_01.04-30.09.2012.pdf rachunek przeplywow pienieznych
  polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_01.04-30.09.2012.pdf srodroczne sprawozdanie z dzalalnosci

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 1010 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  www.cce.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-02-20 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Korekta danych zawartych w śródrocznym sprawozdaniu finansowym Clean&Carbon Energy S.A. za okres od 01 kwietnia 2012 roku do 30 września 2012 roku
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 1010 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2013-02-20
  Rok biezacy 2013
  Numer 7
  adres www www.cce.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.