Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 oraz w roku obrotowym 2013 / 2014 CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

10-04-2013 10:24:30 | Bieżący | ESPI | 16/2012
oRB: Korekta terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 oraz w roku obrotowym 2013 / 2014

PAP
Data: 2013-04-10

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2012 K
Data sporządzenia: 2013-04-10
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 oraz w roku obrotowym 2013 / 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 na podstawie par. 103 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości skorygowane terminy raportów okresowych za rok obrotowy 2012 oraz 2013 / 2014
W roku obrotowym 2012 Spółka przekazywała raporty okresowe w następujących terminach:
- Raport jednostkowy za 1. kwartał roku obrotowego 2012 - 14 sierpnia 2012 roku;
- Raport jednostkowy za I półrocze roku obrotowego 2012 - 30 listopada 2012 roku.
Raport jednostkowy za rok obrotowy 2012 Spółka przekaże w dniu 28 czerwca 2013 roku
Uchwałą NWZA Clean&Carbon Energy S.A. nr 4/24/11/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia. Mając na względzie powyższe, oraz Art. 8 ust. 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych _ tekst jednolity: Dz.U.2011 r. Nr 74 poz. 397_, bieżący rok obrotowy rozpoczęty 01 kwietnia 2013 roku ulegnie wydłużeniu i będzie trwał do 31 grudnia 2014 roku.
W roku obrotowyn 2013 / 2014 Spółka będzie przekazywać raporty okresowe w następujących terminach:
- Raport jednostkowy za 1. kwartał roku obrotowego 2013 / 2014 - 14 sierpnia 2013 roku;
- Raport jednostkowy za I półrocze roku obrotowego 2013 / 2014 - 30 listopada 2013 roku
- Raport jednostkowy za 3. kwartał roku obrotowego 2013 / 2014 - 14 lutego 2014 roku;
- Raport jednostkowy za 4. kwartał roku obrotowego 2013 / 2014 - 15 maja 2014 roku;
- Raport jednostkowy za 5. kwartał roku obrotowego 2013 / 2014 - 14 sierpnia 2014 roku;
- Raport jednostkowy za 6. kwartał roku obrotowego 2013 / 2014 - 14 listopada 2014 roku.
Niniejsza korekta spowodowana jest zapisami Art. 8 ust. 4 Usatawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych _tekst jednolity: Dz.U.2011 r. Nr 74 poz. 397_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.karen.com.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-10 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Korekta terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 oraz w roku obrotowym 2013 / 2014
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2013-04-10
Rok biezacy 2012
Numer 16
adres www www.karen.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.