Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu za rok 2012 obejmujący okres od 01 kwietnia 2012r. do 31 marca 2013r. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

26-04-2013 14:24:38 | Bieżący | ESPI | 18/2013
oRB: Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu za rok 2012 obejmujący okres od 01 kwietnia 2012r. do 31 marca 2013r.

PAP
Data: 2013-04-26

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-26
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu za rok 2012 obejmujący okres od 01 kwietnia 2012r. do 31 marca 2013r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedziba w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że działając na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości _Dz. U. z 2009 r., poz.1223 ze zm._, w związku z par. 17 art. 17.2 ust. 1 Statutu Spółki Emitenta, uchwałą nr 2/25/04/2013, Rada Nadzorcza dokonała wyboru Firmy Audytorsko-Konsultingowej "PER SALDO" Sp. z o.o. w Szczecinie, na biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu Spółki Clean&Carbon Energy S.A. za rok 2012 obejmujący okres od 01 kwietnia 2012r. do 31 marca 2013r., zgodnie z ustawą o rachunkowości _ Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1233 ze zm._. Firma Aydytorsko-Konsultingowa "PER SALDO" Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych o numerze 1942 z siedzibą w Szczecinie.
Powyższa informacja zostaje przekazana na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _ Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 j.t_ w związku z par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim _ Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm._

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
www.karen.com.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-26 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia audytu za rok 2012 obejmujący okres od 01 kwietnia 2012r. do 31 marca 2013r.
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2013-04-26
Rok biezacy 2013
Numer 18
adres www www.karen.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.