Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

01-05-2013 09:31:51 | Roczny | ESPI
oRS:

PAP
Data: 2013-05-01

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
 • List_Prezesa_-_2012_skonsolidowane.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_DM_IDMSA_skonsol_sprawozdanie_finansowe_2012_v6.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_skonsolidowany_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_skonsolidowany_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_bieglego_skonsolidowany_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_DM_IDM_-_Opinia_z_badania_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_DM_IDM_-_Raport_z_badania_2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2012
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla domów maklerskich
  za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2013-05-01
  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2012 2011 2012 2011
  I. Przychody z działalności podstawowej 99 878,00 125 740,00 23 930,90 30 371,06
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -287 339,00 -229 437,00 -68 846,80 -55 417,89
  III. Zysk _strata_ brutto -419 406,00 -269 210,00 -100 490,22 -65 024,61
  IV. Zysk _strata_ netto -385 004,00 -262 335,00 -92 247,46 -63 364,03
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -381 275,00 -264 150,00 -91 353,99 -63 802,42
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące -3 729,00 1 815,00 -893,47 438,39
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 98 388,00 -193 352,00 23 573,89 -46 701,97
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 78 716,00 14 209,00 18 860,46 3 432,02
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -221 780,00 132 621,00 -53 138,78 32 033,09
  X. Przepływy pieniężne netto razem -44 676,00 -46 522,00 -10 704,43 -11 236,86
  XI. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -381 275,00 -264 150,00 -91 353,99 -63 802,42
  XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 287 732 771,28 218 176 856,00 287 732 771,28 218 176 856,00
  XIII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ -1,33 -1,21 -0,32 -0,29
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w szt. 634 826 856,00 218 176 856,00 634 826 856,00 218 176 856,00
  XV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -0,60 -1,21 -0,14 -0,29
  XVI. Zysk netto zanualizowany -381 275,00 -264 150,00 -91 353,99 -63 802,81
  XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 287 732 771,28 218 176 856,00 287 732 771,28 218 176 856,00
  XVIII. -1,33 -1,21 -0,32 -0,29
  XIX. St.na 31.12.2012 St,na 31.12.2011 St.na 31.12.2012 St.na 31.12.2011
  XX. Aktywa razem 525 474,00 1 112 472,00 128 534,32 251 872,85
  XXI. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 341 963,00 430 520,00 83 646,35 97 473,28
  XXII. Zobowiązania wobec Klientów 35 594,00 65 845,00 8 706,52 14 907,85
  XXIII. Zobowiązania długoterminowe 33 216,00 198 183,00 8 124,85 44 870,27
  XXIV. Rezerwy na zobowiązania 20 013,00 24 703,00 4 895,31 5 592,96
  XXV. Kapitał własny 129 680,00 458 117,00 31 720,56 103 721,47
  XXVI. Kapitał zakładowy 63 483,00 21 818,00 15 528,35 4 939,78
  XXVII. Liczba akcji w szt. 634 826 856,00 218 176 856,00 634 826 856,00 218 176 856,00
  XXVIII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ 0,20 2,10 0,05 0,48
  XXIX. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 634 826 856,00 218 176 856,00 634 826 856,00 218 176 856,00
  XXX. wartość księgowa 129 680,00 453 046,00 31 720,56 102 573,36
  XXXI. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ 0,20 2,10 0,05 0,47
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  List_Prezesa_-_2012_skonsolidowane.pdf List Prezesa Zarządu DM IDMSA
  GK_DM_IDMSA_skonsol_sprawozdanie_finansowe_2012_v6.pdf GK IDMSA_ skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012
  Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK DM IDMSA
  Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_skonsolidowany_2012.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w GK DM IDMSA
  Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_skonsolidowany_2012.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego SF GK IDMSA
  Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_bieglego_skonsolidowany_2012.pdf Oświadczenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK DM IDMSA
  GK_DM_IDM_-_Opinia_z_badania_2012.pdf Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK DM IDMSA
  GK_DM_IDM_-_Raport_z_badania_2012.pdf Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK DM IDMSA

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-05-01 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2013-05-01 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-05-01 Katarzyna Ćwierz Główny Księgowy


  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2013-05-01
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.