Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, postanowienia oddalającego wniosek o zabezpieczenie powództwa IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

15-05-2013 17:10:41 | Bieżący | ESPI | 11/2013
oRB: Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, postanowienia oddalającego wniosek o zabezpieczenie powództwa

PAP
Data: 2013-05-15

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-15
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, postanowienia oddalającego wniosek o zabezpieczenie powództwa
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM S.A. _dalej: DM IDMSA_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 maja 2013 r. otrzymał postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy
w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, oddalające wniosek Piotra Nawary o zabezpieczenie powództwa, o którym DM IDMSA informował w raporcie bieżącym nr 1/2013 w dniu 10 stycznia 2013 r. Mając na uwadze wcześniejsze postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Wydziału
I Cywilnego oddalające inny wniosek o zabezpieczenie w tej sprawie, o czym DM IDMSA informował w raporcie bieżącym 9/2013 z dnia 27 marca 2013 r., merytorycznie zostały rozpoznane i oddalone wszystkie wnioski o zabezpieczenie związane z tym powództwem.

W ocenie Sądu, skumulowanie w pozwie przez Piotra Nawarę roszczeń o uchylenie Uchwały nr 3 i 4 NWZ DM IDMSA z 18 września 2012 r. oraz o stwierdzenie nieważności tych uchwał "dowodzi niekonsekwencji powoda, który raz uważa że z przyczyn ustawowo doniosłych akt w postaci uchwały jest nieważny, by następnie twierdzić, że jakkolwiek jest on ważny to jednak niezbędne jest jego wyeliminowania z prawnego obrotu w drodze uchylenia. _…_ Nie sposób zatem nie zauważyć konkurencyjności obu twierdzeń _causa petendii_ powoda w sytuacji, w której celem postępowania sądowego jest wyeliminowania konfliktu między stronami przez wydanie orzeczenia, a nie wyeliminowaniu samej wątpliwości powódki. _…_ Już z powyższego wynika, że sam powód ma wątpliwości co do oceny poprawności zaskarżonych uchwał. Taka sytuacja nie może pozostać bez wpływu na ocenę wniosku o zabezpieczenie, w kontekście podstaw wymaganych dla zabezpieczenia, który w swoim żądaniu był zmieniany, uzupełniany bądź łączył się z nowym sposobem zabezpieczenia bądź jak to określił Sąd Apelacyjny w Krakowie postanowieniem z 14 marca 2012 roku »mnożeniem zabezpieczeń«".

Odnosząc się do wniosku w przedmiocie zabezpieczenia uchwały nr 3, Sąd stwierdził, iż "podlega umorzeniu, albowiem stał się on bezprzedmiotowy podobnie jak powództwa w zakresie roszczeń co do uchwały nr 3. Uchwała została podjęta 18 września 2012 roku a wobec jej nie zgłoszenia do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, stała się bezprzedmiotowa / art. 431 par 4 ksh/".

W związku zarzutami powoda, jakoby uchwały nr 4 i 3 zostały podjęte z naruszeniem prawa
w związku z podpisaniem opinii o wyłączeniu prawa poboru przez jednego z dwóch członków zarządu, Sąd zauważył, że treść tych opinii została przedstawiona na walnym zgromadzeniu. "Zdaniem sądu zgodnie z art. 433 par. 2 ksh [Zarząd] ma przedstawić opinię pisemną i taka czego powód nie kwestionuje została przedstawiona. _…_ Jedyny wymóg jaki się stawia takiej opinii to konieczność przestawienia jej na piśmie. Wykładnia językowa art. 433 par 2 ksh i art. 19 ksh w żaden sposób nie prowadzi do wniosku, że opinia ma być podpisana przez wszystkich członków zarządu _…_."

Sąd wskazał, iż Piotr Nawara nie podniósł żadnych okoliczności co do naruszenia statutu oraz stwierdził, że "treść przedmiotowej uchwały nie ma elementu pokrzywdzenia powoda. Z kolei wyrażoną w art. 20 ksh zasadę jednakowego traktowania udziałowców spółki kapitałowej w takich samych okolicznościach wyłączył _…_ art. 23 ustawy o obligacjach _…_. Brak już tylko tej jednej przesłanki _pokrzywdzenia wspólnika_ prowadzi do uznania żądania uchylenia uchwały za bezpodstawne, bowiem konieczne jest wystąpienie co najmniej dwóch przesłanek łącznie."

Sąd nie podzielił zarzutów Piotra Nawary, jakoby uchwały zostały podjęte z naruszeniem dobrych obyczajów poprzez zwołanie Walnego Zgromadzenia na godzinę 8.00 rano wskazując, że po pierwsze na tym Walnym Zgromadzeniu frekwencja akcjonariuszy była jedną z największych w historii, a po drugie, że "nie jest możliwe przy tej liczbie akcjonariuszy zwołanie zgromadzenia w sposób »bezkolizyjny dla wszystkich«". Ponadto Sąd trafnie skonkludował iż zagadnienie to "w przypadku powoda jest o tyle nie istotne, że jest mieszkańcem Krakowa, gdzie obrady się odbywały.

W konsekwencji powyżej powołanych twierdzeń Sądu i innych argumentów wskazanych w uzasadnieniu Sąd uznał, że roszczenie o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 nie zostało uprawdopodobnione i oddalił wniosek o zabezpieczenie w żądanym przez Piotra Nawarę zakresie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-15 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2013-05-15 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, postanowienia oddalającego wniosek o zabezpieczenie powództwa
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2013-05-15
Rok biezacy 2013
Numer 11
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.