Raporty Spółek ESPI/EBI

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Dom Maklerski IDM S.A. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

20-08-2013 18:24:53 | Bieżący | ESPI | 24/2013
oRB: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Dom Maklerski IDM S.A.

PAP
Data: 2013-08-20

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2013
Data sporządzenia: 2013-08-20
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Dom Maklerski IDM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31–041 Kraków, Mały Rynek 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2 i 3 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm._ niniejszym informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2013 r. otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Dom Maklerski IDM S.A.
W Uchwale Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z §19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 323.245.403 _trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy_ akcje zwykłe Spółki na okaziciela
o wartości nominalnej 0,10 zł każda, pod warunkiem zmiany tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela.
Ponadto, na podstawie § 38 ust.1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić
z dniem 23 sierpnia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 323.245.403 _trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzy_ akcje Spółki, pod warunkiem zmiany tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 sierpnia 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczeniem ich kodem PLIDMSA00044.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-20 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2013-08-20 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Dom Maklerski IDM S.A.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2013-08-20
Rok biezacy 2013
Numer 24
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.