Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 września 2013 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

21-08-2013 17:33:55 | Bieżący | ESPI | 22/2013
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 września 2013 roku

PAP
Data: 2013-08-21

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • infromacja_o_udziale_w_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • regulamin_WZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • wzor_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • instrukcja_dla_pelnomocnika.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • projekty_uchwal.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • liczba_akcji.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 22 / 2013
  Data sporządzenia: 2013-08-21
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 września 2013 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _00-120_ przy ul. Złotej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 _'Spółka"_, działając na podstawie art. 395 par. 1, art. 402_1_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 września 2013 roku, o godz. 10:00, w Warszawie przy ul Złotej 59.
  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnści do podejmowania uchwał.
  5.Podjęcie uchwły w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwajacy od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarzadu Spółki absolutorium z wykonanych ich obowiązków od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.
  11. Podjęcie uchwły w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia _połączenia_ akcji.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
  16. Sprawy różne.
  17. Zamknięcie obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  infromacja_o_udziale_w_ZWZ.pdf INFORMACJA O UDZALE W ZWZ DN. 18.09.2013R.
  regulamin_WZ.pdf REGULAMIN WZ
  wzor_pelnomocnictwa.pdf WZOR PELNOMOCNICTWA NA ZWZ DN. 18.09.2013R.
  instrukcja_dla_pelnomocnika.pdf INSTRUKCJA DLA PELNOMOCNIKA NA ZWZ DN. 18.09.2013R.
  projekty_uchwal.pdf PROJEKTY UCHWAL NA ZWZ DN 18.09.2013R.
  liczba_akcji.pdf LICZBA AKCJI

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-08-21 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 września 2013 roku
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2013-08-21
  Rok biezacy 2013
  Numer 22
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.