Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja otrzymana z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie wykupu obligacji. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

05-09-2013 18:00:53 | Bieżący | ESPI | 25/2013
oRB: Informacja otrzymana z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie wykupu obligacji.

PAP
Data: 2013-09-05

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-05
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Informacja otrzymana z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie wykupu obligacji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 04 września 2013 roku otrzymał informację z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, iż jako agent emisji zdematerializowanych, zerokuponowych obligacji spółki Komputronik S.A. wymiennych na akcje w spółce Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie_dawniej Karen S.A._, zgodnie z "Warunkami emisji zdematerializowanych zerokuponowych obligacji spółki Komputronik S.A. wymiennych na akcje w spółce Karen S.A. serii A o numerach od 0000001 do 9778362", oraz "Warunkami emisji zdematerializowanych zerokuponowych obligacji spółki Komputronik S.A. wymiennych na akcje w spółce Karen S.A. serii B o numerach 0.000.001 do 2.500.000", w dniu 02 września 2013 roku został dokonany wykup w/w obligacji przez spółkę Komputronik S.A..Wykup obligacji nastąpił poprzez przelew 12.278.362 akcji spółki Clean&Carbon Energy S.A. na rachunek papierów wartościowych obligatariusza. Emitent informuje, że w/w obligacje zostały wyemitowane z rażącym naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, nie zostały zdematerilizowane w KDPW, w związku z czym nie nastąpiło skuteczne przeniesienie praw z obligacji wyemitowanych przez Komputronik S.A. na obligatariusza. Zgodnie z przyjętymi uchwałami o emisji obligacji:
1. Uchwała Zarządu Komputronik S.A. nr 1/1/09/2010 z dnia 1 września 2010 roku w przedmiocie emisji obligacji serii A;
2. Uchwała Zarządu Komputronik S.A. nr 2/1/09/2010 z dnia 1 wrzesnia 2010 roku w przedmiocie emisji obligacji serii B,
oraz warunkami emisji zdematerializowanych zerokuponowych obligacji serii A, oraz serii B, prawa z w/w obligacji powstają z chwilą zapisu ich na rachunek papierów wartościowych podmiotu obejmującego obligacje. Brak zarejstrowania przedmiotowych obligacji na rachunku papierów wartościowych spółki Clean&Carbon Energy S.A., stoi w sprzeczności z podjętymi przez Zarząd Komputronik S.A. uchwałami o emisji obligacji, oraz z przyjętymi warunkami emisji tych obligacji. Mając na wzlędzie powyższe emitent, oświadcza, że prawa z w/w obligacji wyemitowanych przez Komputronik S.A. nigdy nie powstały. Tym samym nie powstało zobowiązanie Komputronik S.A. do wykupu przedmiotowych obligacji.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-120 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złota 59
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 22 222 17 54
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-05 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Informacja otrzymana z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie wykupu obligacji.
Sektor
Kod 00-120
Miasto Warszawa
Ulica Złota
Nr 59
Tel. 22 10 10 770
Fax 22 222 17 54
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2013-09-05
Rok biezacy 2013
Numer 25
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.