Raporty Spółek ESPI/EBI

Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 18 września 2013 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

19-09-2013 16:55:27 | Bieżący | ESPI | 26/2013
oRB-W: Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 18 września 2013 roku.

PAP
Data: 2013-09-19

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • uchwaly_ZWZA_z_18.09.2013r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 26 / 2013
  Data sporządzenia: 2013-09-19
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 18 września 2013 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 na podstawie par. 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 18 września 2013 roku. Wyciąg z protokołu zawierający treści uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  uchwaly_ZWZA_z_18.09.2013r..pdf tresc uchwal ZWZA z dnia 18.09.2013r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-09-19 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 18 września 2013 roku.
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2013-09-19
  Rok biezacy 2013
  Numer 26
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.