Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego nr 26/2013 z dnia 19 września 2013 roku dotyczącego treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Crabon Energy S.A. w dniu 18 września 2013 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

24-10-2013 16:54:45 | Bieżący | ESPI | 26/2013
oRB-W: Korekta raportu bieżącego nr 26/2013 z dnia 19 września 2013 roku dotyczącego treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Crabon Energy S.A. w dniu 18 września 2013 roku

PAP
Data: 2013-10-24

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • tresci_uchwal_WZA_z_dnia_18.09.2013.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • lista_akcjonariuszy__powyzej_5%25__na_WZA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 26 / 2013 K
  Data sporządzenia: 2013-10-24
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Korekta raportu bieżącego nr 26/2013 z dnia 19 września 2013 roku dotyczącego treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Crabon Energy S.A. w dniu 18 września 2013 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przeedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 na podstawie par. 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w związku z oczywistymi omyłkami pisarskimi jakie wystąpiły w treści uchwał nr: 7e/09/2013, 7f/09/2013, 7g/09/2013, 7h/09/2013 oraz 7i/09/2013, przekazuje ich prawidłową treść, jako załącznik do niniejszego raportu.
  Jednocześnie na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych emitent przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., odbytym w dniu 18 września 2013 roku, który stanowi załącznik do przedmiotowego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  tresci_uchwal_WZA_z_dnia_18.09.2013.pdf TRESCI UCHWAL ZWZA Z DNIA 18.09.2013r.
  lista_akcjonariuszy__powyzej_5%25__na_WZA.pdf LISTA AKCJONARIUSZY POWYZEJ 5% NA ZWZA DN. 18.09.2013r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-120 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Złota 59
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 22 222 17 54
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-10-24 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Korekta raportu bieżącego nr 26/2013 z dnia 19 września 2013 roku dotyczącego treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Crabon Energy S.A. w dniu 18 września 2013 roku
  Sektor
  Kod 00-120
  Miasto Warszawa
  Ulica Złota
  Nr 59
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 22 222 17 54
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2013-10-24
  Rok biezacy 2013
  Numer 26
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.