Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

09-12-2013 17:21:20 | Bieżący | ESPI | 38/2013
oRB: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA

PAP
Data: 2013-12-09

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2013
Data sporządzenia: 2013-12-09
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA, stosownie do treści §5 ust. 1 pkt 21 w związku z §27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zmianami_, niniejszym informuje, iż w dniu 9 grudnia 2013 r. otrzymał oświadczenie Pana Antoniego Abratańskiego o rezygnacji z dniem 9 grudnia 2013 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA bez wskazania przyczyny.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-09 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2013-12-09 Maciej Trybuchowski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2013-12-09
Rok biezacy 2013
Numer 38
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.