Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa znacząca. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

24-12-2013 15:26:00 | Bieżący | ESPI | 50/2013
oRB: Umowa znacząca.

PAP
Data: 2013-12-24

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2013
Data sporządzenia: 2013-12-24
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Umowa znacząca.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna _dalej "DM IDM S.A."_, stosownie do treści §5 ust. 1 pkt 3
w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm., _dalej "Rozporządzenie"_, niniejszym informuje, iż w dniu 20 grudnia
2013 r. DM IDM S.A. zawarł znaczącą umowę w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia _dalej: Umowa_. Jednocześnie Zarząd DM IDM S.A., stosownie do treści § 9 Rozporządzenia, przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

1. Data zawarcia Umowy:
20 grudnia 2013 r.

2. Strony Umowy:
a_ IDM Capital Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, NIP: 526-100-47-03, REGON: 010748541, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000111646, - IDM Capital
b_ Dom Maklerski IDM S.A. – DM IDMSA

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
DM IDMSA oraz IDM Capital zawarły szereg umów _dalej: Umowa_ _między innymi umowy przeniesienia własności papierów wartościowych oraz porozumienia o wykupie obligacji DM IDMSA_. Od dnia publikacji raportu bieżącego DM IDMSA o umowie znaczącej nr 48 do dnia dzisiejszego zrealizowana wartość Umowy wynosi 20.989.268,52 zł. Najistotniejszą umową jest umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności z dnia 20 grudnia 2013 r. na kwotę 7.361.436,00 zł. 4. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

5. Umowa została uznana za umowę znaczącą, ponieważ stosownie do treści §2 ust. 1 pkt 44 lit. a_ Rozporządzenia przedmiot Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych DM IDM S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-24 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2013-12-24 Maciej Trybuchowski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Umowa znacząca.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2013-12-24
Rok biezacy 2013
Numer 50
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.