Raporty Spółek ESPI/EBI

Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie sprzedaży spółki zależnej Domu Maklerskiego IDM S.A. – Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

02-01-2014 19:31:30 | Bieżący | ESPI | 2/2014
oRB: Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie sprzedaży spółki zależnej Domu Maklerskiego IDM S.A. – Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

PAP
Data: 2014-01-02

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-02
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji
w przedmiocie sprzedaży spółki zależnej Domu Maklerskiego IDM S.A. – Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie _Spółka_ działając na podstawie art. 56
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia
29 lipca 2005 r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm_ , przekazuje do publicznej wiadomości treść
informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 w/w ustawy
oraz § 2 ust. 1 pkt 1_ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą
naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem
przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. _Dz. U. Nr
67, poz. 476_ :
Zarząd Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie _Spółka_ informuje o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, której publikacja mogłaby naruszyć słuszny interes Spółki w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, gdyż stanowiłaby ujawnienie informacji dotyczących rozpoczęcia przez Spółkę negocjacji oraz okoliczności z nimi związanych, których przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji oraz zagrozić interesom obecnych lub przyszłych akcjonariuszy Spółki. Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania tej informacji w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz do publicznej wiadomości najpóźniej po zakończeniu negocjacji jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. _termin ten raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. do kancelarii DIA-S w związku z przedłużającym się negocjacjami oraz faktem, iż odtajnienie na tym etapie informacji o prowadzonych negocjacjach negatywnie wpłynie na przebieg lub wynik tych negocjacji przedłużony został do dnia 10 stycznia 2014 r._ Opóźniona informacja poufna dotyczy podjęcia przez Spółkę negocjacji w przedmiocie sprzedaży spółki zależnej Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. niniejszym informuje, iż opis transakcji dotyczącej sprzedaży spółki zależnej Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. został przedstawiony w raporcie bieżącym nr 1/2014 z 2 stycznia 2014 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-02 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2014-01-02 Maciej Trybuchowski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie sprzedaży spółki zależnej Domu Maklerskiego IDM S.A. – Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2014-01-02
Rok biezacy 2014
Numer 2
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.