Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprzedaż akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

02-01-2014 19:28:55 | Bieżący | ESPI | 1/2014
oRB: Sprzedaż akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

PAP
Data: 2014-01-02

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-02
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Sprzedaż akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna _Sprzedający._ niniejszym informuje, iż w dniu
2 stycznia 2014 r. zawarł z Polish American Investment Fund LLC _Kupujący_, umowę sprzedaży 4.836.712 _słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwanaście_ zdematerializowanych akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł _słownie: jeden złoty_ każda dopuszczonych do obrotu na ASO NewConnect _kod KDPW: PLPLFHP00013_ spółki akcyjnej, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Antoniego 23, 50-073 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000315998 stanowiących 89,63 % kapitału zakładowego oraz 89,63 % liczby głosów w Spółce za łączną kwotę 8.629.565,36 zł _słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści sześć groszy_ _dalej: Cena sprzedaży_. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego zostaną przeznaczone na spłatę obligacji oraz kredytów Domu Maklerskiego IDM S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-02 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2014-01-02 Maciej Trybuchowski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Sprzedaż akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2014-01-02
Rok biezacy 2014
Numer 1
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.