Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 6 marca 2014 r. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

07-02-2014 20:16:43 | Bieżący | ESPI | 11/2014
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 6 marca 2014 r.

PAP
Data: 2014-02-07

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Opis_procedur_NWZA_DM_IDMSA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-02-07
  Skrócona nazwa emitenta
  DM IDM SA
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 6 marca 2014 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31–041 Kraków, Mały Rynek 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych_"K.s.h."_ oraz § 38 ust. 1 pkt 1_ Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm._ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 marca 2014 r. na godzinę 09.00, które odbędzie sie w Pałacu Bonerowskim w Krakowie _Rynek Główny 42 / ul. Św. Jana 1 z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

  1_Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2_Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3_Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4_Przyjęcie porządku obrad,
  5_Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji, zmiany statutu Spółki, oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności związanych ze scaleniem akcji,
  6_Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
  7_Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  8_Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Jednocześnie Zarząd DM IDMSA informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia
  w Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik
  nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.
  Załączniki
  Plik Opis
  Opis_procedur_NWZA_DM_IDMSA.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-02-07 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2014-02-07 Maciej Trybuchowski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 6 marca 2014 r.
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2014-02-07
  Rok biezacy 2014
  Numer 11
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.