Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

03-03-2014 23:14:28 | Kwartalny | ESPI | /2013
oQS:

PAP
Data: 2014-03-03

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Raport_IV_kwartal_2013.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QS 4 / 2013
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla domów maklerskich
  za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania:
  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  4 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
  I. Przychody z działalności podstawowej 25 977 99 878 6 169 23 931
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 530 -287 339 601 -68 847
  III. Zysk _strata_ brutto 291 -419 406 69 -100 490
  IV. Zysk _strata_ netto 4 184 -385 004 994 -92 247
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 5 703 -381 275 1 354 -91 354
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące -1 519 -3 729 -361 -893
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 164 462 98 388 39 055 23 574
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 221 78 716 -4 802 18 860
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -142 818 -221 780 -33 915 -53 139
  X. Przepływy pieniężne netto razem 1 423 -44 676 338 -10 704
  XI. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki 5 703 -381 275 1 354 -91 354
  XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 634 826 856 287 732 771 634 826 856 287 732 771
  XIII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ 0,01 -1,33 0,00 -0,32
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w szt. 634 826 856 634 826 856 634 826 856 634 826 856
  XV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą 0,01 -0,60 0,00 -0,14
  XVI. Zysk netto zanualizowany 5 703 -381 275 1 354 -91 354
  XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 634 826 856 287 732 771 634 826 856 287 732 771
  XVIII. 0,01 -1,33 0,00 -0,32
  XIX. St.na 31.12.2013 St.na 31.12.2012 St.na 31.12.2013 St.na 31.12.2012
  XX. Aktywa razem 358 010 525 474 86 326 128 534
  XXI. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 179 992 341 963 43 401 83 646
  XXII. Zobowiązania wobec Klientów 44 455 35 594 10 719 8 707
  XXIII. Zobowiązania długoterminowe 1 280 33 216 309 8 125
  XXIV. Rezerwy na zobowiązania 17 536 20 013 4 228 4 895
  XXV. Kapitał własny 132 937 129 680 32 055 31 721
  XXVI. Kapitał zakładowy 63 483 63 483 15 307 15 528
  XXVII. Liczba akcji w szt. 634 826 856 634 826 856 634 826 856 634 826 856
  XXVIII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ 0,21 0,20 0,05 0,05
  XXIX. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 634 826 856 634 826 856 634 826 856 634 826 856
  XXX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ 0,21 0,20 0,05 0,05
  XXXI. Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego I-XII 2013 I-XII 2012 I-XII 2013 I-XII 2012
  XXXII. Przychody z działalności maklerskiej 18 760 43 352 4 455 10 387
  XXXIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 5 747 -149 157 1 365 -35 738
  XXXIV. Zysk _strata_ brutto 14 400 -357 054 3 420 -85 551
  XXXV. Zysk _strata_ netto -340 -381 074 -81 -91 306
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 056 12 245 4 288 2 934
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 767 81 707 657 19 577
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 775 -130 214 -2 796 -31 199
  XXXIX. Przepływy pieniężne netto razem 9 048 -36 262 2 149 -8 688
  XL. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -340 -381 074 -81 -91 306
  XLI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 634 826 856 287 732 771 634 826 856 287 732 771
  XLII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ 0,00 -1,32 0,00 -0,32
  XLIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 634 826 856 634 826 856 634 826 856 634 826 856
  XLIV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą 0,00 -0,60 0,00 -0,14
  XLV. Zysk netto zanualizowany -340 -381 074 -81 -91 306
  XLVI. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 634 826 856 287 732 771 634 826 856 287 732 771
  XLVII. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą 0,00 -1,32 0,00 -0,32
  XLVIII. St.na 31.12.2013 St.na 31.12.2012 St.na 31.12.2013 St.na 31.12.2012
  XLIX. Aktywa razem 330 114 344 542 79 599 84 277
  L. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 179 751 195 389 43 343 47 793
  LI. Zobowiązania wobec Klientów 44 455 35 594 10 719 8 707
  LII. Zobowiązania długoterminowe 1 280 3 544 309 867
  LIII. Rezerwy na zobowiązania 16 244 13 354 3 917 3 266
  LIV. Kapitał własny 131 375 131 714 31 678 32 218
  SKYLINE
  1,4600 8,96%
  IZOLACJA
  3,4600 8,81%
  OPTEAM
  15,8000 8,22%
  ODLEWNIE
  6,3000 5,00%
  EUROHOLD
  8,6000 4,88%

  Najmocniej spadające

  SLEEPZAG
  1,3700 8,05%
  PATENTUS
  0,7800 8,02%
  MABION
  58,2000 7,62%
  PRAGMAINK
  5,6000 7,44%
  LARQ
  2,2000 7,17%

  Najbardziej aktywne

  MILLENNIUM
  4,7140 0,76%
  PGE
  8,5080 1,66%
  PGNIG
  6,1940 0,72%
  ORANGEPL
  7,6300 0,07%
  PZU
  36,9000 0,03%

  Dane przetworzone i wskaźniki


  Giełda Papierów Wartościowych oferuje szereg produktów informacyjnych użytecznych dla instytucji finansowych.

  Dane udostępnianie są w przyjaznych dla użytkowników formach (CSV lub XLS), dzięki którym mogą być w łatwy sposób wprowadzane do baz danych.

  Czytaj więcej >

  Centrum prasowe


  Ta część serwisu dedykowana jest mediom oraz wszystkim osobom zainteresowanym najnowszymi informacjami o działalności Giełdy oraz aktualnościami z rynku giełdowego w Polsce.

  Czytaj więcej >