Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, przekazanie tekstu jednolitego Statutu DM IDMSA IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

08-04-2014 17:16:36 | Bieżący | ESPI | 18/2014
oRB-W: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, przekazanie tekstu jednolitego Statutu DM IDMSA

PAP
Data: 2014-04-08

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • IDM_tekst_jednolity_statutu_w_zw__ze_scaleniem.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 18 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-04-08
  Skrócona nazwa emitenta
  DM IDM SA
  Temat
  Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, przekazanie tekstu jednolitego Statutu DM IDMSA
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA _DM IDM S.A. lub Spółka_, stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt. 9 w zw. z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259_ _Rozporządzenie_ informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informujące o dokonaniu rejestracji zmian w statucie Spółki _dalej: Postanowienie_. Zmiany statutu związane są z procesem scalenia akcji Spółki.
  Na mocy otrzymanego Postanowienia wszystkie akcje Spółki, oznaczone dotychczas literami "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", oraz "K", to jest łącznie 634.826.856 _sześćset trzydzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć_ akcji o łącznej wartości nominalnej 63.482.685,60 zł _sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy_, połączono w jedną serię oznaczoną literą "A". Scalenie akcji Spółki zarejestrowano przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki i w związku z powyższym ustalono wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 1,20 zł _jeden złoty dwadzieścia groszy_ w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł _dziesięć groszy_ oraz wobec powyższego zmniejszyła się proporcjonalnie ogólna liczba akcji Spółki wszystkich serii z 634.826.856 _sześćset trzydzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć_ do liczby 52.902.238 _pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem_ akcji wszystkich emisji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego _scalenie akcji_.
  Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki. wynosi 63.482.685,60 zł _sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy_ i dzieli się na 52.902.238 _pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem_ akcji o wartości nominalnej 1,20 złoty każda.
  Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego, wynosi 52.902.238.
  Ponadto, Zarząd DM IDMSA stosownie do treści § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b_ Rozporządzenia niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający uchwalone zmiany uchwałą nr 3 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 6 marca 2014 r. Zmieniony został paragraf 8 Statutu.
  Załączniki
  Plik Opis
  IDM_tekst_jednolity_statutu_w_zw__ze_scaleniem.pdf Tekst jednolity Statutu DM IDMSA

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-04-08 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2014-04-08 Łukasz Jagiełło Prokurent


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, przekazanie tekstu jednolitego Statutu DM IDMSA
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2014-04-08
  Rok biezacy 2014
  Numer 18
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.