Raporty Spółek ESPI/EBI

Podjęcie przez Dom Maklerski IDM S.A. strategicznej decyzji o ograniczeniu działalności maklerskiej, oraz informacja o zawartej umowie. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

25-04-2014 01:34:27 | Bieżący | ESPI | 21/2014
oRB: Podjęcie przez Dom Maklerski IDM S.A. strategicznej decyzji o ograniczeniu działalności maklerskiej, oraz informacja o zawartej umowie.

PAP
Data: 2014-04-25

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-25
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Podjęcie przez Dom Maklerski IDM S.A. strategicznej decyzji o ograniczeniu działalności maklerskiej, oraz informacja o zawartej umowie.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna _dalej: DM IDMSA_ niniejszym informuje, iż podjął strategiczną decyzję o ograniczeniu prowadzenia działalności maklerskiej.
DM IDMSA wskazuje, iż będzie nadal wykonywał działalność maklerską w zakresie
a_ nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych;
b_ oferowania instrumentów finansowych;
c_ świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
d_ doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
e_ doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
f_ sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
g_ świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

DM IDMSA również informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2014 r. zawarł umowę z DM BOŚ S.A.. Przedmiotem tej umowy, jest współpraca pomiędzy Stronami w zakresie zapewnienia dotychczasowym Klientom DM IDMSA możliwości zawarcia na preferencyjnych warunkach umów o świadczenie usług maklerskich z DM BOŚ SA
w zakresie, w którym DM IDMSA zaprzestaje działalności maklerskiej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2014-04-25 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Podjęcie przez Dom Maklerski IDM S.A. strategicznej decyzji o ograniczeniu działalności maklerskiej, oraz informacja o zawartej umowie.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2014-04-25
Rok biezacy 2014
Numer 21
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.