Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

08-05-2014 00:13:15 | Roczny | ESPI
oRS:

PAP
Data: 2014-05-07

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • GK_DM_IDMSA_skonsol_sprawozdanie_finansowe_2013_korekta_z_07.05.2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_DM_IDM_-_stanowisko_do_SF_31.12.2013-7.05.2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2013
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla domów maklerskich
  za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MRS/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2014-05-07
  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_
  Mazars Audyt sp. z o.o.
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2013 2012 2013 2012
  I. Przychody z działalności podstawowej 25 932 99 878 6 158 23 931
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -45 720 -287 339 -10 857 -68 847
  III. Zysk _strata_ brutto -54 711 -419 406 -12 992 -100 490
  IV. Zysk _strata_ netto -73 079 -385 004 -17 354 -92 247
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -69 715 -381 275 -16 555 -91 354
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące -3 364 -3 729 -799 -893
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 172 870 98 388 41 052 23 574
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 054 78 716 -6 425 18 860
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -144 385 -221 780 -34 288 -53 139
  X. Przepływy pieniężne netto razem 1 431 -44 676 340 -10 704
  XI. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -69 715 -381 275 -16 555 -91 354
  XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 634 826 856 287 732 771 634 826 856 287 732 771
  XIII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ -0,11 -1,33 -0,03 -0,32
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w szt. 634 826 856 634 826 856 634 826 856 634 826 856
  XV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -0,11 -0,60 -0,03 -0,14
  XVI. St.na 31.12.2013 St.na 31.12.2012 St.na 31.12.2013 St.na 31.12.2012
  XVII. Aktywa razem 289 030 525 474 69 693 128 534
  XVIII. 182 807 341 963 44 080 83 646
  XIX. Zobowiązania wobec Klientów 44 455 35 594 10 719 8 707
  XX. Zobowiązania długoterminowe 1 280 33 216 309 8 125
  XXI. Rezerwy na zobowiązania 21 767 20 013 5 249 4 895
  XXII. Kapitał własny 55 672 129 680 13 424 31 721
  XXIII. Kapitał zakładowy 63 483 63 483 15 307 15 528
  XXIV. Liczba akcji w szt. 634 826 856 634 826 856 634 826 856 634 826 856
  XXV. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ 0,09 0,20 0,02 0,05
  XXVI. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 634 826 856 634 826 856 634 826 856 634 826 856
  XXVII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ 0,09 0,20 0,02 0,05
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:


  Niniejszą korektę przekazujemy w związku z
  wprowadzeniem uzupełnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  oraz otrzymaniem stanowiska biegłego rewidenta.  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  GK_DM_IDMSA_skonsol_sprawozdanie_finansowe_2013_korekta_z_07.05.2014.pdf GK DM IDMSA_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013
  GK_DM_IDM_-_stanowisko_do_SF_31.12.2013-7.05.2014.pdf Stanowisko biegłego rewidenta dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-05-07 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2014-05-07 Rafał Abratański Wicprezes Zarządu
  2014-05-07 Maciej Trybuchowski Wicprezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-05-07 Katarzyna Ćwierz Główny Księgowy


  Identyfikator raportu yk911fg691
  Nazwa raportu RS
  Symbol raportu RS
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2014-05-07
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.