Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

08-05-2014 00:04:35 | Roczny | ESPI
oR:

PAP
Data: 2014-05-07

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • DM_IDMSA_jednostk_sprawozdanie_finansowe_2013_korekta_z_07.05.2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • DM_IDM_-_stanowisko_do_SF_31.12.2013-7.05.2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2013
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla domów maklerskich
  za rok obrotowy 2013 obejmujący okres
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania:
  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_
  Mazars Audyt sp. z o.o.
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2013 2012 2013 2012
  I. Przychody z działalności maklerskiej 18 720 43 352 4 445 10 387
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -40 206 -149 157 -9 548 -35 738
  III. Zysk _strata_ brutto -41 684 -357 054 -9 899 -85 551
  IV. Zysk _strata_ netto -77 850 -381 074 -18 487 -91 306
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 056 12 245 4 288 2 934
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 767 81 707 657 19 577
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 775 -130 214 -2 796 -31 199
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem 9 048 -36 262 2 149 -8 688
  IX. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -77 850 -381 074 -18 487 -91 306
  X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 634 826 856 287 732 771 634 826 856 287 732 771
  XI. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ -0,12 -1,32 -0,03 -0,32
  XII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 634 826 856 634 826 856 634 826 856 634 826 856
  XIII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -0,12 -0,60 -0,03 -0,14
  XIV. St.na 31.12.2013 St.na 31.12.2012 St.na 31.12.2013 St.na 31.12.2012
  XV. Aktywa razem 256 628 344 542 61 880 84 277
  XVI. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 180 151 195 389 43 439 47 793
  XVII. Zobowiązania wobec Klientów 44 455 35 594 10 719 8 707
  XVIII. 1 280 3 544 309 867
  XIX. Rezerwy na zobowiązania 19 868 13 354 4 791 3 266
  XX. Kapitał własny 53 865 131 714 12 988 32 218
  XXI. Kapitał zakładowy 63 483 63 483 15 307 15 528
  XXII. Liczba akcji w szt. 634 826 856 634 826 856 634 826 856 634 826 856
  XXIII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ 0,08 0,21 0,02 0,05
  XXIV. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 634 826 856 634 826 856 634 826 856 634 826 856
  XXV. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ 0,08 0,21 0,02 0,05
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:


  Niniejszą korektę przekazujemy w związku z wprowadzeniem uzupełnień do
  sprawozdania finansowego oraz otrzymaniem stanowiska biegłego rewidenta.  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  DM_IDMSA_jednostk_sprawozdanie_finansowe_2013_korekta_z_07.05.2014.pdf DM IDMSA_jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2013
  DM_IDM_-_stanowisko_do_SF_31.12.2013-7.05.2014.pdf Stanowisko biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU