Raporty Spółek ESPI/EBI

Porozumienie o potrąceniu wierzytelności IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

16-05-2014 17:35:34 | Bieżący | ESPI | 29/2014
oRB: Porozumienie o potrąceniu wierzytelności

PAP
Data: 2014-05-16

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-16
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Porozumienie o potrąceniu wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna _dalej "DM IDM S.A."_, stosownie do treści §5 ust. 1 pkt 3 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z poźn. zm., _dalej "Rozporządzenie"_, niniejszym informuje, iż w dniu 16 maja 2014 r. DM IDM S.A. zawarł znaczącą umowę w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia _dalej: Umowa_. Jednocześnie Zarząd DM IDM S.A., stosownie do treści § 9 Rozporządzenia, przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

1. Data zawarcia Umowy:
16 maja 2014 r.

2. Strony Umowy:
a_ Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP: 1132389774, REGON: 015275142, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260376 - Devoran

b_ Dom Maklerski IDM S.A. – DM IDMSA

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
Przedmiot umowy stanowi wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących Devoran
z tytułu sprzedaży akcji spółki działającej pod firmą Electus S.A. z siedzibą w Lubinie wpisanej do KRS pod numerem 0000156248, REGON: 390745870 w łącznej kwocie 85.107.663,59 zł. zł _o których DM IDMSA poinformował w raporcie bieżącym nr 27/2014_ z wierzytelnościami DM IDMSA z tytułu zawarcia porozumienia o wcześniejszym wykupie obligacji przez Devoran _o których DM IDMSA poinformował w raporcie bieżącym nr 28/2013_ oraz prowizji od transakcji na rynku niepublicznym w łącznej kwocie 85.107.040,69 zł.

4. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

5. Umowa została uznana za umowę znaczącą, ponieważ stosownie do treści §2 ust. 1 pkt 44 lit. a_ Rozporządzenia przedmiot Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych DM IDM S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-16 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2014-05-16 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Porozumienie o potrąceniu wierzytelności
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2014-05-16
Rok biezacy 2014
Numer 29
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.