Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

20-05-2014 21:04:45 | Bieżący | ESPI | 31/2014
oRB: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA

PAP
Data: 2014-05-20

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-20
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA, stosownie do treści §5 ust. 1 pkt 21 w związku z §27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zmianami_, niniejszym informuje, iż w dniu 20 maja 2014 r. otrzymał oświadczenia od Pana Andrzeja Podsiadło, Pana Dariusza Maciejuka, Pani Blanki Rosenstiel, Pana Mieczysława Bieńka, Pana Waldemara Dubaniowskiego, Pana Roberta Gwiazdowskiego, Pana Wojciecha Kuśpika, Pana Tomasza Misiaka oraz Pana Andrzeja Szumańskiego, o rezygnacji z dniem 20 maja 2014 r. z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA bez wskazania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż Pan Mieczysław Bieniek poinformował, iż Jego rezygnacja podyktowana jest ograniczeniem działalności maklerskiej Domu Maklerskiego IDM S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-20 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2014-05-20 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2014-05-20
Rok biezacy 2014
Numer 31
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.