Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną DM IDMSA IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

21-05-2014 15:55:16 | Bieżący | ESPI | 35/2014
oRB: Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną DM IDMSA

PAP
Data: 2014-05-21

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-21
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną DM IDMSA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna _dalej "DM IDM S.A."_, stosownie do treści §5 ust. 1 pkt 3 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z poźn. zm., _dalej "Rozporządzenie"_, niniejszym informuje, iż w dniu 21 maja 2014 r. DM IDM S.A. otrzymał informację od swojej spółki zależnej - Electus spółką akcyjną z siedzibą w Lubinie _dalej Electus_ o zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia _dalej: Umowa_. Jednocześnie Zarząd DM IDM S.A., stosownie do treści § 9 Rozporządzenia, przekazuje informacje dotyczące zawartej Umowy przez Electusa:

1. Data zawarcia Umowy.
21 maja 2014 r.

2. Strony Umowy:
a_ United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa, NIP: 521-360-38-31, REGON: 142943119, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389467 _United_

b_ Electus spółką akcyjną z siedzibą w Lubinie, adres: ul. Słowiańska 17, 59-300 Lubin, NIP: 692-22-31-277, REGON: 390745870, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000156248,

3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
W dniu 21 maja 2014 r. Strony zawarły Umowę na mocy której Electus nabył od United 5.540 obligacji imiennych serii AFA wyemitowanych przez Dom Maklerski IDM S.A. za łączną kwotę 4.502.579,60 zł

4. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.

5. Umowa została uznana za umowę znaczącą, ponieważ stosownie do treści §2 ust. 1 pkt 44 lit. a_ Rozporządzenia przedmiot Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych DM IDM S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-21 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2014-05-21 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną DM IDMSA
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2014-05-21
Rok biezacy 2014
Numer 35
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.