Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2014 r. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

03-06-2014 16:19:53 | Bieżący | ESPI | 40/2014
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2014 r.

PAP
Data: 2014-06-03

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 40.[ZWZ]Raport_zwolanie_walnego_v2_zalacznik_ogloszenie.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 40 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-06-03
  Skrócona nazwa emitenta
  DM IDM SA
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2014 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31–041 Kraków, Mały Rynek 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych_"K.s.h."_ oraz § 38 ust. 1 pkt 1_ Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm._ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 09.00, które odbędzie sie w Pałacu Bonerowskim w Krakowie _Rynek Główny 42 / ul. Św. Jana 1
  z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. w roku obrotowym 2013.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
  z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę
  w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 6 marca 2014 r.
  w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  DM IDMSA informuje, iż w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich w wysokości 58.192.461,80 zł _słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy_, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości 58.192.461,80 zł _słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy_, tj. z kwoty 63.482.685,60 zł _słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy_ do kwoty 5.290.223,80 zł _słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt groszy_, dokonane w drodze obniżenia wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z 1,20 zł _słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy_ do kwoty 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ przypadającej na jedną akcję.
  Jednocześnie Zarząd DM IDMSA informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia
  w Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik
  nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.
  Załączniki
  Plik Opis
  40.[ZWZ]Raport_zwolanie_walnego_v2_zalacznik_ogloszenie.pdf Opis procedur uczestnictwa ZWZ

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-06-03 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2014-06-03 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2014 r.
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2014-06-03
  Rok biezacy 2014
  Numer 40
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.