Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

02-09-2014 03:25:27 | Półroczny | ESPI
oPSr:

PAP
Data: 2014-09-02

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • IDMSA_sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_IDMSA_I_polrocze_2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_biegli.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla domów maklerskich
  za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2014-09-02
  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
  I. Przychody z działalności podstawowej 363 32 925 87 7 813
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -97 981 26 636 -23 449 6 321
  III. Zysk _strata_ brutto -81 473 20 933 -19 498 4 968
  IV. Zysk _strata_ netto -88 849 12 059 -21 264 2 862
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -83 048 12 802 -19 875 3 038
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące -5 801 -743 -1 388 -176
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 044 121 804 -6 712 28 905
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 708 -11 210 4 477 -2 660
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 814 -95 577 -7 135 -22 681
  X. Przepływy pieniężne netto razem -39 150 15 017 -9 370 3 564
  XI. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -83 048 12 802 -19 875 3 038
  XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XIII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ -1,57 0,24 -0,38 0,06
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -1,57 0,24 -0,38 0,06
  XVI. Zysk netto zanualizowany -165 565 -239 470 -39 484 -57 450
  XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 52 902 238 41 211 340 52 902 238 41 211 340
  XVIII. -3,13 -5,81 -0,75 -1,39
  XIX. Pozycje bilansu są prezentowane na koniec półrocza br. i ub.r. Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013
  XX. Aktywa razem 90 498 289 030 21 750 69 693
  XXI. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 101 637 182 807 24 427 44 080
  XXII. Zobowiązania wobec Klientów 1 000 44 455 240 10 719
  XXIII. Zobowiązania długoterminowe 6 368 1 280 1 530 309
  XXIV. Rezerwy na zobowiązania 19 179 21 767 4 609 5 249
  XXV. Kapitał własny -39 047 55 673 -9 384 13 424
  XXVI. Kapitał zakładowy 63 483 63 483 15 257 15 307
  XXVII. Liczba akcji w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XXVIII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ -0,74 1,05 -0,18 0,25
  XXIX. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XXX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -0,74 0,00 -0,18 0,00
  XXXI. Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego VI/2014 VI/2013 VI/2014 VI/2013
  XXXII. Przychody z działalności maklerskiej 0 9 888 0 2 346
  XXXIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -16 344 9 237 -3 912 2 192
  XXXIV. Zysk _strata_ brutto -96 914 7 641 -23 194 1 813
  XXXV. Zysk _strata_ netto -102 730 1 538 -24 586 365
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -29 213 14 472 -6 991 3 434
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 124 795 4 577 189
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 842 682 -7 142 162
  XXXIX. Przepływy pieniężne netto razem -39 931 15 949 -9 556 3 785
  XL. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -102 730 1 538 -24 586 365
  XLI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XLII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ -1,94 0,03 -0,46 0,01
  XLIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XLIV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -1,94 0,03 -0,46 0,01
  XLV. Zysk netto zanualizowany -182 118 -208 906 -43 432 -50 118
  XLVI. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 52 902 238 41 211 340 52 902 238 41 211 340
  XLVII. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -3,44 -5,07 -0,82 -1,22
  XLVIII. Pozycje bilansu są prezentowane na koniec półrocza br. i ub.r. Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013
  XLIX. Aktywa razem 53 271 256 628 12 803 61 880
  L. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 82 747 180 151 19 887 43 439
  LI. Zobowiązania wobec Klientów 1 000 44 455 240 10 719
  LII. Zobowiązania długoterminowe 1 316 1 280 316 309
  LIII. Rezerwy na zobowiązania 17 195 19 868 4 133 4 791
  LIV. Kapitał własny -48 659 53 865 -11 694 12 988
  LV. Kapitał zakładowy 63 483 63 483 15 257 15 307
  LVI. Liczba akcji w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  LVII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ -0,92 1,02 -0,22 0,25
  LVIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  LIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -0,92 0,00 -0,22 0,25


  * dotyczy okresu zanualizowanegoW związku z ostatnimi zmianami w
  Spółce, w szczególności w związku z prowadzonym postępowaniem
  upadłościowym, zmianą biegłego rewidenta oraz ograniczeniem działalnosći
  Spółki, przesunięciu uległ termin wydania raportu z przeglądu
  sprawozdania finansowego przez biegłęgo rewidenta.  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  IDMSA_sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2014.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 r.
  Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_IDMSA_I_polrocze_2014.pdf Sprawozdanie zarządu za I półrocze 2014 r.
  Oswiadczenie_Zarzadu_biegli.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru biegłego
  Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-09-02 Grzegorz Leszczyńskie Prezes Zarządu
  2014-09-02 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2014-09-02
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.