Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 21 października 2014 r. IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

24-09-2014 17:22:12 | Bieżący | ESPI | 51/2014
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 21 października 2014 r.

PAP
Data: 2014-09-24

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 4_raport_51_zwolanie_walnego_v2_zalacznik.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 51 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-09-24
  Skrócona nazwa emitenta
  DM IDM SA
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 21 października 2014 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą
  w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483 _dalej: IDM, Spółka_, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych_"K.s.h."_ oraz § 38 ust. 1 pkt 1_ Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm._ zwołuje na dzień 21 października 2014 r. na godzinę 09.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie sie w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej przy ul. Mikołajskiej 26/5, 31-027 Kraków
  z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia _połączenia_ akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.Jednocześnie Zarząd IDM informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia
  w Walnym Zgromadzeniu IDM oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik
  nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.
  Załączniki
  Plik Opis
  4_raport_51_zwolanie_walnego_v2_zalacznik.pdf Opis procedur uczestnictwa

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-09-24 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2014-09-24 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 21 października 2014 r.
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2014-09-24
  Rok biezacy 2014
  Numer 51
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.