Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

29-09-2014 19:58:12 | Półroczny | ESPI
oPSr:

PAP
Data: 2014-09-29

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • IDMSA_sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2014_kor._z_2014.09.29.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • IDMSA_raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_SF_za_I_polrocze_2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_IDMSA_raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_SF_za_I_polrocze_2014.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla domów maklerskich
  za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  data przekazania: 2014-09-29
  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
  I. Przychody z działalności podstawowej 363 32 925 87 7 813
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -95 570 26 636 -23 449 6 321
  III. Zysk _strata_ brutto -88 954 20 933 -19 498 4 968
  IV. Zysk _strata_ netto -88 849 12 059 -21 264 2 862
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -83 048 12 802 -19 875 3 038
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące -5 801 -743 -1 388 -176
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 044 121 804 -6 712 28 905
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 708 -11 210 4 477 -2 660
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 814 -95 577 -7 135 -22 681
  X. Przepływy pieniężne netto razem -39 150 15 017 -9 370 3 564
  XI. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -83 048 12 802 -19 875 3 038
  XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XIII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ -1,57 0,24 -0,38 0,06
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -1,57 0,24 -0,38 0,06
  XVI. Zysk netto zanualizowany -165 565 -239 470 -39 484 -57 450
  XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 52 902 238 41 211 340 52 902 238 41 211 340
  XVIII. -3,13 -5,81 -0,75 -1,39
  XIX. Pozycje bilansu są prezentowane na koniec półrocza br. i ub.r. Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013
  XX. Aktywa razem 90 498 289 030 21 750 69 693
  XXI. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 101 637 182 807 24 427 44 080
  XXII. Zobowiązania wobec Klientów 1 000 44 455 240 10 719
  XXIII. Zobowiązania długoterminowe 6 368 1 280 1 530 309
  XXIV. Rezerwy na zobowiązania 19 179 21 767 4 609 5 249
  XXV. Kapitał własny -39 047 55 673 -9 384 13 424
  XXVI. Kapitał zakładowy 63 483 63 483 15 257 15 307
  XXVII. Liczba akcji w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XXVIII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ -0,74 1,05 -0,18 0,25
  XXIX. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XXX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -0,74 0,00 -0,18 0,00
  XXXI. Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego VI/2014 VI/2013 VI/2014 VI/2013
  XXXII. Przychody z działalności maklerskiej 0 9 888 0 2 346
  XXXIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -13 932 9 237 -3 912 2 192
  XXXIV. Zysk _strata_ brutto -102 941 7 641 -23 194 1 813
  XXXV. Zysk _strata_ netto -102 730 1 538 -24 586 365
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -29 213 14 472 -6 991 3 434
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 124 795 4 577 189
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 842 682 -7 142 162
  XXXIX. Przepływy pieniężne netto razem -39 931 15 949 -9 556 3 785
  XL. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -102 730 1 538 -24 586 365
  XLI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XLII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ -1,94 0,03 -0,46 0,01
  XLIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XLIV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -1,94 0,03 -0,46 0,01
  XLV. Zysk netto zanualizowany -182 118 -208 906 -43 432 -50 118
  XLVI. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 52 902 238 41 211 340 52 902 238 41 211 340
  XLVII. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -3,44 -5,07 -0,82 -1,22
  XLVIII. Pozycje bilansu są prezentowane na koniec półrocza br. i ub.r. Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013
  XLIX. Aktywa razem 53 271 256 628 12 803 61 880
  L. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 82 747 180 151 19 887 43 439
  LI. Zobowiązania wobec Klientów 1 000 44 455 240 10 719
  LII. Zobowiązania długoterminowe 1 316 1 280 316 309
  LIII. Rezerwy na zobowiązania 17 195 19 868 4 133 4 791
  LIV. Kapitał własny -48 659 53 865 -11 694 12 988
  LV. Kapitał zakładowy 63 483 63 483 15 257 15 307
  LVI. Liczba akcji w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  LVII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ -0,92 1,02 -0,22 0,25
  LVIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  LIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -0,92 0,00 -0,22 0,25


  * dotyczy okresu zanualizowanego  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr 53/2014 z dnia 2014-09-29 o treści:


  Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _"Spółka"_ przekazuje do
  publicznej informacji korektę skonsolidowanego raportu półrocznego _PSr_
  IDMSA za I półrocze 2014 r. z dnia 1 września 2014 r.


  Zmiany dotyczą dokumentu o nazwie: "Sprawozdanie finansowe za I półrocze
  2014 r." i wynikają z korekty ujęcia działalności zaniechanej oraz
  dodatkowych ujawnień dot. działalności zaniechanej. Zmiany zostały
  wprowadzone w następujących punktach/notach sprawozdania: 2.8.
  Sprawozdawczość według segmentów, 3. Wybrane dane finansowe Grupy
  Kapitałowej IDMSA, 5. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z
  całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej IDMSA, Nota 8.18 Pozostałe
  przychody z działalności podstawowej, Nota 8.19 Koszty działalności
  podstawowej, Nota 8.20 Wynik z operacji instrumentami finansowymi
  przeznaczonymi do obrotu, Nota 8.21 Przychody finansowe, Nota 8.22
  Koszty finansowe, Nota 8.30 Działalność zaniechana, 11. Skrócone
  śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów IDMSA, Nota 14.16
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne, Nota 14.17 Przychody i koszty
  finansowe, Nota 14.17 Zysk _strata_ netto na akcję, Nota 14.20
  Działalność zaniechana.


  Ponadto Spółka publikuje Raport niezależnego biegłego rewidenta z
  przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Domu
  Maklerskiego IDM S.A. w upadłości układowej obejmującego okres od 01
  stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 oraz Raport niezależnego biegłego
  rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Maklerski IDM S.A. w
  upadłości układowej obejmującego okres od 01 stycznia 2014 do 30 czerwca
  2014.


  Inne załączniki zawarte w raporcie PSr nie uległy zmianie.  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  SKYLINE
  1,4600 8,96%
  IZOLACJA
  3,4600 8,81%
  OPTEAM
  15,8000 8,22%
  ODLEWNIE
  6,3000 5,00%
  EUROHOLD
  8,6000 4,88%

  Najmocniej spadające

  SLEEPZAG
  1,3700 8,05%
  PATENTUS
  0,7800 8,02%
  MABION
  58,2000 7,62%
  PRAGMAINK
  5,6000 7,44%
  LARQ
  2,2000 7,17%

  Najbardziej aktywne

  MILLENNIUM
  4,7140 0,76%
  PGE
  8,5080 1,66%
  PGNIG
  6,1940 0,72%
  ORANGEPL
  7,6300 0,07%
  PZU
  36,9000 0,03%

  Dane przetworzone i wskaźniki


  Giełda Papierów Wartościowych oferuje szereg produktów informacyjnych użytecznych dla instytucji finansowych.

  Dane udostępnianie są w przyjaznych dla użytkowników formach (CSV lub XLS), dzięki którym mogą być w łatwy sposób wprowadzane do baz danych.

  Czytaj więcej >

  Centrum prasowe


  Ta część serwisu dedykowana jest mediom oraz wszystkim osobom zainteresowanym najnowszymi informacjami o działalności Giełdy oraz aktualnościami z rynku giełdowego w Polsce.

  Czytaj więcej >