Raporty Spółek ESPI/EBI

Wniosek akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

03-10-2014 17:17:12 | Bieżący | ESPI | 54/2014
oRB-W: Wniosek akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAP
Data: 2014-10-03

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 54._dodanie_uchwal_do_porzadku_obrad_zalacznik_uchwaly.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 54 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-10-03
  Skrócona nazwa emitenta
  DM IDM SA
  Temat
  Wniosek akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 4_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim IDM S.A. w upadłości układowej. niniejszym informuje, iż otrzymał od akcjonariuszy Pana Grzegorza Leszczyńskiego oraz Rafała Abratańskiego wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
  a_ uchwały nr 5 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
  b_ uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
  c_ uchwały nr 7 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  d_ uchwały nr 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
  e_ uchwały nr 9 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  Nowy porządek obrad wraz ze wskazaniem treści projektu uchwały stanowi, załącznik nr 1 do niniejszego raport.
  Załączniki
  Plik Opis
  54._dodanie_uchwal_do_porzadku_obrad_zalacznik_uchwaly.pdf Dodane projekty uchwał

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-10-03 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2014-10-03 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul Wniosek akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2014-10-03
  Rok biezacy 2014
  Numer 54
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.