Raporty Spółek ESPI/EBI

Clean&Carbon Energy S.A. wygrało w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej sprawę z Contanisimo Limited (spółka zależna od Komputronik S.A.) ! CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

03-10-2014 11:41:10 | Bieżący | ESPI | 13/2014
oRB-W: Clean&Carbon Energy S.A. wygrało w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej sprawę z Contanisimo Limited (spółka zależna od Komputronik S.A.) !

PAP
Data: 2014-10-03

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-03
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Clean&Carbon Energy S.A. wygrało w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej sprawę z Contanisimo Limited _spółka zależna od Komputronik S.A._ !
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 02 października 2014 roku został doręczony wyrok Sądu Polubownego - Sąd Arbitażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w dniu 15 września 2014 roku _sygn. akt: SA 146/12, SA 254/12/W_ w sporze z Contanisimo Limited _spółka zależna od Komutronik S.A._, na mocy którego Sąd:

1_ oddalił w całości pwództwo Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji przeciwko Clean&Carbon Energy S.A. o
zapłatę kwoty 48.688.406,00 zł z ustawowymi odsetkami od 15 września 2011 roku do dnia zapłaty,

2_ zasądził od Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji na rzecz Clean&Carbon Energy S.A.o kwotę
6.500.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 02 października 2010 roku do dnia zapłaty,

3_ zasądził od Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. zwrot kosztów
postępowania w łącznej kwocie 269.550,00 zł.

Orzeczenie w tej sprawie jest ostateczne.

W rezultacie doszlo do długo oczekiwanego przez Clean&Carbon Energy S.A. roztrzygnięcia sporu z Contanisimo Limited _spółka zależna Komputronik S.A._ toczonego na podstawie Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku.

W bardzo wymownym i szeroko uzasadnionym wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej odmówił w całej rozciągłości zasadności roszczeniom Contanisimo Limited _spółka zależna od Komputronik S.A._ oraz uwzlędnił w całości roszczenie zgłoszone przez Clean&Carbon Energy S.A. o zaplatę kwoty 6.500.000,00 zł należnej Clean&Carbon Energy S.A. od Contanisimo Limited z tytułu sprzedaży znaków towarowych Karen.

Wyrok ma kluczowe znaczenie dla Clean&Carbon Energy S.A. bowiem jednoznacznie potwierdza, iż:

- Clean&Carbon Energy S.A. nie jest poręczycielem za jakiekolwiek zobowiązania Texass Ranch Company Wizja P.S. Spólka z o.o. S.K.A - w upadlości ukladowej wynikające z Umowy Inwestycyjnej,

- zawarta w par. 17 Umowy Inwstycyjnej tzw. "opcja na akcje Karen" nie jest ważna, w konsekwencji czego z Contanisimo Limited z tego tytulu nie przyslugują w stosunku do Clean&Carbon Energy S.A. oraz Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z o.o. S.K.A. - w upadlości ukladowej jakiekolwiek roszczenia,

- w Umowie Inwestycyjnej nie zostal wykreowany jakikolwiek kontrakt opcyjny na zakup akcji Karen _Clean&Carbon Energy S.A._, które nie mogą być podstawą roszczenia,

- Clean&Carbon Energy S.A. przysluguje w stosunku do Contanisimo Limited bezsporna, wymagalna i nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze sprzedaży przez Clean&Carbon Energy S.A. na rzecz Contanisimo Limited znaków towarowych Karen w kwocie 6.500.000,00 zł ustawowymi odsetkami od dnia 02 października 2010 roku _ na dzień publikacji raportu bieżącego odsetki wynoszą 3.364.630,14 zl_,

- wadliwa prawnie i bezkuteczna była emisja przez Komputronik S.A. w dniu 01 września 2010 roku obligacji serii B wymiennych na akcje Karen _Clean&Carbon Energy S.A._, w konsekwencji czego Contanisimo Limited nie przyslugiwala jakakolwiek wierzytelność w stosunku do Clean&Carbon Energy S.A.,

- nieskuteczna byla umowa potrącenia zawarta w dniu 01 września 2010 roku przez Clean&Carbon Energy S.A. oraz Contanisimo Limited z uwagi na nie istnienie wierzytelności Contanisimo Limited w stosunku do Clean&Carbon Energy S.A.,

- art. 7 i 8 Umowy Inwestycyjnej są nieważne w świetle art. 58 par. 2 k.c. albowiem są niezgodne z zasadami współżycia spolecznego oraz zostaly uksztaltowane w sytuacji konfliktu interesów wynikającego z faktu, iż w Umowie Inwestycyjnej oraz umowach wykonawczych do Umowy Inwestycyjnej Komputronik S.A.. Contanisimo Limited, Karen S.A. _obecnie Clean&Carbon Energy S.A._ byly reprezentowane przez te same osoby _Wojciech Buczkowski i Jacek Piotrowski_, co naruszalo zasady rzetelnego zachowania, lojalności oraz prowadziło do pokrzywdzenia Karen S.A._obecnie Clean&Carbon Energy S.A._ w wyniku zastrzeżenia od obiektywnie świadczeń od Clean&Carbon Energy S.A. na rzecz Komputronik S.A. oraz Contanisimo Limited,

- nieważność niektórych postanowień Umowy Inwestycyjnej _art. 7 - art. 8_ oraz bezskuteczność art. 17 Umowy Inwestycyjnej są podstawą do przyjęcia, iż Umowa Inwestycyjna jest nieważna w całości.

W kosekwencji powyższego wyroku Sądu Arbirażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Clean&Carbon Energy S.A. - po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd powszechny - przystąpi do egzekucji należnych Clean&Carbon Energy S.A. kwot od Contanisimo Limited Ltd.

Nadto Clean&Carbon Energy S.A. wyjaśnia, że opisany powyżej wyrok Sądu Arbirażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej ma prejudycjalny charakter dla powództwa Clean&Carbon Energy S.A. o zaplatę 28.500.000, zł wytoczonego przeciwko Komputronik S.A. przed Sądem Arbitażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej _sygn. akt: SA 200/13_ zważywszy, iż istotą tej sprawy jest ocena skuteczności emisji przez Komputronik S.A. obligacji serii A, których - co wymaga podkreślenia - zasady emisji były identyczne jak obligacji serii B _uznana za wadliwą prawnie i bezkuteczną przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej_.

Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-03 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ds6x0hpt41
Nazwa raportu RB-W
Symbol raportu RB-W
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Clean&Carbon Energy S.A. wygrało w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej sprawę z Contanisimo Limited (spółka zależna od Komputronik S.A.) !
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-10-03
Rok biezacy 2014
Numer 13
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.