Raporty Spółek ESPI/EBI

Przekazanie tekstu jednolitego Statutu IDM S.A. w upadłości układowej IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

03-11-2014 13:43:17 | Bieżący | ESPI | 59/2014
oRB-W: Przekazanie tekstu jednolitego Statutu IDM S.A. w upadłości układowej

PAP
Data: 2014-11-03

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 59.przekazanie_tekstu_jednolitego_zalacznik.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 59 / 2014
  Data sporządzenia: 2014-11-03
  Skrócona nazwa emitenta
  DM IDM SA
  Temat
  Przekazanie tekstu jednolitego Statutu IDM S.A. w upadłości układowej
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej _dalej: IDMSA_, stosownie do treści § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 listopada 2014 r. powziął informację o dokonaniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki uchwalonej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 21 października 2014 r.. Zmieniony został paragraf 8 .1. Statutu. W związku z powyższym IDMSA przekazuje
  w załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający uchwaloną zmianę.
  Załączniki
  Plik Opis
  59.przekazanie_tekstu_jednolitego_zalacznik.pdf Tekst jednolity Statutu

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-11-03 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2014-11-03 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul Przekazanie tekstu jednolitego Statutu IDM S.A. w upadłości układowej
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2014-11-03
  Rok biezacy 2014
  Numer 59
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.