Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

15-11-2014 21:11:44 | Kwartalny | ESPI | /2014
oQSr:

PAP
Data: 2014-11-15

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Raport_III_kwartal_2014_skorygowany.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla
  za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MST
  w walucie
  data przekazania: 2014-11-15
  DOM MAKLERSKI IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  DM IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  31-041 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  MAŁY RYNEK 7
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
  I. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -96 124 26 099 -22 995 6 180
  II. Zysk _strata_ brutto -92 963 11 090 -22 238 2 626
  III. Zysk _strata_ netto -92 868 1 283 -22 216 304
  IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -87 647 2 321 -20 967 550
  V. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące -5 221 -1 038 -1 249 -246
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -31 350 151 958 -7 499 35 983
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 063 -13 700 4 560 -3 244
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 295 -125 157 -7 247 -29 636
  IX. Przepływy pieniężne netto razem -42 582 13 101 -10 186 3 102
  X. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -87 647 2 321 -20 967 550
  XI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ -1,66 0,04 -0,40 0,01
  XIII. Rozwodniona liczba akcji w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XIV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -1,66 0,04 -0,40 0,01
  XV. Zysk netto zanualizowany -159 683 -107 100 -38 212 -25 532
  XVI. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 52 902 238 41 211 340 52 902 238 41 211 340
  XVII. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -3,02 -2,60 -0,72 -0,62
  XVIII. Stan na 30.09.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.09.2014 Stan na 31.12.2013
  XIX. Aktywa razem 81 788 289 030 19 588 69 693
  XX. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 95 293 182 807 22 822 44 080
  XXI. Zobowiązania wobec Klientów 271 44 455 65 10 719
  XXII. Zobowiązania długoterminowe 7 750 1 280 1 856 309
  XXIII. Rezerwy na zobowiązania 19 143 21 767 4 585 5 249
  XXIV. Kapitał własny -42 658 55 673 -10 216 13 424
  XXV. Kapitał zakładowy 63 483 63 483 15 204 15 307
  XXVI. Liczba akcji w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XXVII. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ -0,81 1,05 -0,19 0,25
  XXVIII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -0,81 0,00 -0,19 0,00
  XXX. Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego IX/2014 IX/2013 IX/2014 IX/2013
  XXXI. Przychody z działalności maklerskiej 0 13 847 0 3 279
  XXXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -15 122 6 921 -3 617 1 639
  XXXIII. Zysk _strata_ brutto -106 791 -3 490 -25 546 -826
  XXXIV. Zysk _strata_ netto -106 579 -10 100 -25 496 -2 392
  XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -31 830 17 353 -7 614 4 109
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 479 1 291 4 660 306
  XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 328 -4 159 -7 255 -985
  XXXVIII. Przepływy pieniężne netto razem -42 679 14 485 -10 210 3 430
  XXXIX. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -106 579 -10 100 -25 496 -2 392
  XL. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XLI. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _ w zł i EUR_ -2,01 -0,19 -0,48 -0,05
  XLII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  XLIII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -2,01 -0,19 -0,48 -0,05
  XLIV. Zysk netto zanualizowany -174 329 -71 681 -41 716 -17 088
  XLV. Średnia ważona liczba akcji w szt.* 52 902 238 41 211 340 52 902 238 41 211 340
  XLVI. Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -3,30 -1,74 -0,79 -0,41
  XLVII. Stan na 30.09.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.09.2014 Stan na 31.12.2013
  XLVIII. Aktywa razem 49 252 256 628 11 795 61 880
  XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 82 973 180 151 19 871 43 439
  L. Zobowiązania wobec Klientów 271 44 455 65 10 719
  LI. Zobowiązania długoterminowe 1 000 1 280 239 309
  LII. Rezerwy na zobowiązania 17 170 19 868 4 112 4 791
  LIII. Kapitał własny -52 507 53 865 -12 575 12 988
  LIV. Kapitał zakładowy 63 483 63 483 15 204 15 307
  LV. Liczba akcji w szt. 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  LVI. Wartość księgowa na 1 akcję _ w zł i EUR_ -0,99 1,02 -0,24 0,25
  LVII. Rozwodniona liczba akcji w szt.* 52 902 238 52 902 238 52 902 238 52 902 238
  LVIII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -0,99 0,00 -0,24 0,25
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr 60 z dnia 2014-11-15 o treści:  Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _"Spółka"_ niniejszym przekazuje
  do publicznej informacji korektę skonsolidowanego raportu _QSr_ IDM S.A.
  w upadłości ukłądowej za III kwartał 2014 r. z dnia 15 listopada 2014 r.Zmiany
  zostały wprowadzone w następujących punktach raportu: 1. Wybrane dane
  finansowe i 19. Skrócone środroczne skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe Grupy Kapitałowej IDM S.A. w upadłości układowej za okres od
  dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  Raport_III_kwartal_2014_skorygowany.pdf Skorygowany raport za III kwartał 2014

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2014-11-14 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2014-11-14 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
  Nazwa raportu QSr
  Symbol raportu QSr
  Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
  Symbol Emitenta DM IDM SA
  Tytul
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-041
  Miasto KRAKÓW
  Ulica MAŁY RYNEK
  Nr 7
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2014-11-15
  Rok biezacy 2014
  Numer
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.