Raporty Spółek ESPI/EBI

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie Clean&Carbon Energy S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

03-12-2014 15:41:14 | Bieżący | ESPI | 29/2014
oRB: Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie Clean&Carbon Energy S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku

PAP
Data: 2014-12-03

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-03
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie Clean&Carbon Energy S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 02 grudnia 2014 roku zostało Emitentowi doręczone postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 26 listopada 2014 roku, w którym Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie Clean&Carbon Energy S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku.
Sprawa ta nie miała już większego znaczenia dla Clean&Carbon Energy S.A. w związku z faktem, iż wcześniejszym postanowieniem z dnia 24 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy stwierdził upadek zabezpieczenia udzielonego Contanisimo Limited _spółce zależnej od Komputronik S.A._ w postaci zarządu przymusowego nad Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku.
Przyczyną upadku zabezpieczenia było ostateczne oddalenie powództwa Contanisimo Limited przeciwko Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku Wyrokiem Sądu Polubownego - Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku _sygn. akt SA 146/12, SA 254/12/W_.
Clean&Carbon Energy S.A. mimo powyższego podtrzymania swojego zażalenia na postanowienie o ustanowieniu zarządu przymusowego aby zweryfikować w toku instancji pierwotną prawidlowość postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o ustanowieniu zarządu przymusowego. Opisanym na wstępie postanowieniem
Sąd Apelacyjny stwierdził, iż ustanowienie zabezpieczenie w postaci zarządu przymusowego na dzień 25 kwietnia 2014 roku było uprawnione. Ustalenie to nie ma jednak żadnego znaczenia na późniejszy upadek tego zabezpieczenia stwierdzony postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 października 2014 roku.
Wbrew tezie stawianej przez Komputronik S.A. w raporcie bieżącym nr 60/2014 postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 roku nie ma żadnego związku z oceną działań zarządcy przymusowego na spotkaniu nazwanym " Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy" z dnia 10 października 2014 roku, które było próbą wrogiego przejęcia Clean&Carbon Energy S.A. przez podmioty z grupy Komputronik S.A.. Sąd Apelacyjny w Warszawie w ogóle nie dokonywał roztrzygnięcia w zakresie ważności _skuteczności_ działań zarządcy przymusowego na rzeczonym spotkaniu, ani nie badał czy w dniu 10 października 2014 roku w istocie odbywało się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., ani czy na takim "zgromadzeniu" podejmowano ważne uchwały. Kwestie te będą podlegały ocenie Sądu Okręgowego w Szczecinie w ramach powództwa o stwierdzeniu nieważności wszystkich uchwał "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 10 października 2014 roku wytoczonego przez zarząd Emitenta i licznych akcjonariuszy.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 rroku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-03 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie Clean&Carbon Energy S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 roku
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-12-03
Rok biezacy 2014
Numer 29
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.