Raporty Spółek ESPI/EBI

Egzekucja należności pieniężnych od Contanisimo Limited (spółka zależna od Komputronik S.A.) całkowicie legalna. Contanisimo Limited niewypłacalne po pierwszych czynnościach egzekucyjnych na terenie Polski. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

03-12-2014 16:35:49 | Bieżący | ESPI | 30/2014
oRB: Egzekucja należności pieniężnych od Contanisimo Limited (spółka zależna od Komputronik S.A.) całkowicie legalna. Contanisimo Limited niewypłacalne po pierwszych czynnościach egzekucyjnych na terenie Polski.

PAP
Data: 2014-12-03

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-03
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Egzekucja należności pieniężnych od Contanisimo Limited _spółka zależna od Komputronik S.A._ całkowicie legalna. Contanisimo Limited niewypłacalne po pierwszych czynnościach egzekucyjnych na terenie Polski.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż - wbrew informacjom zawartym w raporcie Komputronik S.A. nr 59/2014 - Emitent prowadzi w pełni legalną egzekucję wobec Contanisimo Limited _spółka zależna od Komputronik S.A._ w zakresie zapłaty kwoty 6.500.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 02 października 2010 roku do dnia zapłaty oraz kwoty 269.550,00 zł kosztów procesu.
Przypominamy, iż podstawą prowadzonej egzekucji jest Wyrok Sądu Polubownego - Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 15 września 2014 roku _sygn. akt. SA 146/12, SA 254/12/W_ opatrzony klauzulą wykonalności przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XX Gospodarczy.
W zakresie zapłaty powyższej należności Clean&Carbon Energy S.A. nie zawarł jakiejkolwiek ugody z Komputronik S.A. czy też podmiotami zależnymi od Komputronik S.A.. Jak już Emitent informował we wcześniejszych raportach Komputronik S.A. oraz podmioty od niego zależne przeprowadziły nieudaną próbę wrogiego przejęcia Clean&Carbon Energy S.A., jakiego efektem miała być "ugoda" której sygnatariuszami były wyłącznie osoby powiązna z Komputronik S.A. oraz członkowie organów podmiotów z grupy Komputronik S.A..
Brak jakiejkolwiek ugody oraz orzeczeń Sądu wstrzymujących wykonanie w/w wyroku powoduje, iż Clean&Carbon Energy S.A. konsekwentnie dochodzi zapłaty od Contanisimo Limited kwoty 6.500.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 02 października 2010 roku do dnia zaplaty oraz 269.550,00 zł kosztów procesu. Z tytułu dochodzenia tej kwoty Clean&Carbon Energy S.A. nie zagraża jakakolwiek kara umowna wymyślona przez Komputronik S.A. w ramach "ugody" opisanej powyżej.
W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód Maciej Jaworski dokonał licznych czynności egzekucyjnych wobec Contanisimo Limited jednak wszystkie okazały się na moment opublikowania niniejszego raportu bezkuteczne. Pozwala to postawić tezę, iż dłużnik Contanisimo Limited jest niewypłacalny przynajmniej na terenie Polski.
Emitent przypomina także, iż nadal w toku jest sprawa z powództwa Clean&Carbon Energy S.A. przeciwko Komputronik S.A. o zapłatę 28.500.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 01 września 2010 roku do dnia zapłaty, której bieg jest blokowany wnioskiem Komputronik S.A. o stwierdzenie braku wlaściwości Sądu Arbitarżowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie do rozpoznawania rzecznego sporu. Kwestia prawidlowości zapisu na sąd polubowny jest rozpoznana obecnie przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-03 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Egzekucja należności pieniężnych od Contanisimo Limited (spółka zależna od Komputronik S.A.) całkowicie legalna. Contanisimo Limited niewypłacalne po pierwszych czynnościach egzekucyjnych na terenie Polski.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2014-12-03
Rok biezacy 2014
Numer 30
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.