Raporty Spółek ESPI/EBI

Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

05-12-2014 10:23:29 | Bieżący | ESPI | 62/2014
oRB: Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego

PAP
Data: 2014-12-05

Firma: DOM MAKLERSKI IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-05
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki IDM S.A. w upadłości układowej _"Spółka"_, informuje, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Xl Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego _dalej: Sąd_ dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia 14 akcji własnych Spółki w tym 10 akcji zwykłych na okaziciela oraz 4 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,20 zł każda, uprawniających do 14 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nabytych od akcjonariusza nieodpłatnie zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2014 r. _dalej: Uchwała_.

Umorzenie akcji Spółki nastąpiło w ramach umorzenia dobrowolnego. Ponieważ Emitent umarza akcje własne nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

Po rejestracji przez Sąd umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz scalenia _połączenia_ akcji przeprowadzonego zgodnie z Uchwałą, kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.482.668,80 zł i dzieli się na 3.306.389 akcji o wartości nominalnej 19,20 zł każda uprawniających do 3.306.389 głosów na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 i 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DOM MAKLERSKI IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
DM IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-041 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
MAŁY RYNEK 7
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2014-12-05 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta DOM MAKLERSKI IDM SA
Symbol Emitenta DM IDM SA
Tytul Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-041
Miasto KRAKÓW
Ulica MAŁY RYNEK
Nr 7
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2014-12-05
Rok biezacy 2014
Numer 62
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.