Raporty Spółek ESPI/EBI

Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną – umowa znacząca IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

14-01-2015 16:15:14 | Bieżący | ESPI | 4/2015
oRB: Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną – umowa znacząca

PAP
Data: 2015-01-14

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną – umowa znacząca
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: IDMSA_ stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm._ _dalej: Rozporządzenie_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 stycznia 2015 r. spółka Electus S.A. będąca jednostką zależną od IDMSA zawarła umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 lit. b Rozporządzenia _dalej: Umowa_. Jednocześnie Zarząd IDMSA, stosownie do treści § 9 Rozporządzenia, przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy:
1_ Data zawarcia Umowy: 14 stycznia 2015 r.
2_ Oznaczenie stron Umowy:
a_ Electus S.A. z siedzibą w Lubinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
KRS pod numerem 0000156248 – Emitent,
b_ Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych RFI pod numerem 834 – Obligatariusz.
3_ Przedmiot oraz istotne warunki Umowy:
W dniu 14 stycznia 2015 r. Emitent oraz Obligatariusz zawarli porozumienie o wcześniejszym całkowitym wykupie 3750 sztuk obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1000,00 zł każda obligacja za łączną kwotę 3.787.012,50 zł.
4_ Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
5_ Umowa zawiera warunek, zgodnie z którym Obligatariusz zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu obligacji w przypadku zapłaty kwoty 3.787.012,50 zł.
6_ Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ stosownie do treści § 2 pkt. 44 lit. b_ Rozporządzenia przedmiot Umowy przekracza 10% wartość przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej IDMSA za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2015-01-14 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną – umowa znacząca
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2015-01-14
Rok biezacy 2015
Numer 4
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.