Raporty Spółek ESPI/EBI

Zamiany w zakresie znacznych pakietów akcji IDMSA IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

22-01-2015 13:10:11 | Bieżący | ESPI | 5/2015
oRB: Zamiany w zakresie znacznych pakietów akcji IDMSA

PAP
Data: 2015-01-22

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Zamiany w zakresie znacznych pakietów akcji IDMSA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: IDMSA_ stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: Ustawa o ofercie_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 stycznia 2015 r. otrzymał przekazane przez Panią Danutę Rączkowską zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie.
Pani Danuta Rączkowska poinformowała IDMSA, iż w dniu 21 stycznia 2015 r. zawarła na rynku regulowanym transakcje w wyniku, których nabyła bezpośrednio 10 000 sztuk akcji IDMSA odpowiadających 0,02% udziału
w kapitale zakładowym IDMSA oraz uprawniających do oddania 10 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu IDMSA stanowiących 0,02% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu IDMSA, przez co zwiększył się procentowy udział Pani Danuty Rączkowskiej w kapitale zakładowym IDMSA powyżej 5%.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem:

1_ przed zdarzeniami, o których mowa powyżej Pani Danuta Rączkowska posiadała 2642199 sztuk akcji IDMSA, która to ilość stanowiła 4,99% udziału w kapitale zakładowym IDMSA oraz uprawniała do oddania 2642199 głosów stanowiących 4,99% udziału w ogólnej liczne głosów na Walnym Zgromadzeniu IDMSA;
2_ po zaistnieniu zdarzeń opisanych powyżej Danuta Rączkowska posiadała bezpośrednio 2652199 sztuk akcji IDMSA stanowiących 5,01% udziału w kapitale zakładowym IDMSA oraz uprawniających do oddania 2652199 głosów na Walnym Zgromadzeniu IDMSA stanowiących 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu IDMSA;
3_ Zawiadamiająca nie posiada pośrednio akcji IDMSA oraz nie posiadała ich przed zdarzeniami, o których mowa powyżej;
4_ w ciągu najbliższych 12 miesięcy Danuta Rączkowska nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w IDMSA.

Jednocześnie IDMSA informuje, iż:

1_Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz scalenie _połączenie_ akcji przeprowadzone zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA z dnia 21 października 2014 r., o czym IDMSA poinformował w raporcie bieżącym nr 62/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r., w wyniku czego kapitał zakładowy IDMSA wynosi 63482668,80 zł i dzieli się na 3306389 akcji o wartości nominalnej 19,20 zł każda akcja uprawniających do 3306389 głosów na Walnym Zgromadzeniu IDMSA.
2_ Na dzień publikacji raportu wartości liczbowe wynikające z rejestru sądowego oraz rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych są niezgodne. Spółka podjęła czynności związane z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji IDMSA i ich liczby przed KDPW, mające doprowadzić do zaewidencjonowania zmian na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy IDMSA.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-22 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2015-01-22 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Zamiany w zakresie znacznych pakietów akcji IDMSA
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2015-01-22
Rok biezacy 2015
Numer 5
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.