Raporty Spółek ESPI/EBI

1. Zabezpieczenie roszczeń Clean&Carbon Energy S.A. na majątku Komputronik S.A. poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach Komputronik S.A. 2. Ślwdztwo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w sprawie działań byłego zarządcy przymusowego Cl CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

12-02-2015 17:22:32 | Bieżący | ESPI | 5/2015
oRB: 1. Zabezpieczenie roszczeń Clean&Carbon Energy S.A. na majątku Komputronik S.A. poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach Komputronik S.A. 2. Ślwdztwo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w sprawie działań byłego zarządcy przymusowego Clean&Carbon Energy S.A. oraz reprezentantów spółek z grupy Komputronik S.A. mających na celu wyrządzenie Clean&Carbon Energy S.A. szkody wielkich rozmiarów. 3. Wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności ugody, umowy odnowienia, umowy przeniesienia własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego zawartej w dniu 17 października 2014 roku przez spółki z grupy Komputronik S.A. oraz zabezpieczenie roszczeń Clean&Carbon Energy S.A. poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości.

PAP
Data: 2015-02-12

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-12
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
1. Zabezpieczenie roszczeń Clean&Carbon Energy S.A. na majątku Komputronik S.A. poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach Komputronik S.A.
2. Ślwdztwo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w sprawie działań byłego zarządcy przymusowego Clean&Carbon Energy S.A. oraz reprezentantów spółek z grupy Komputronik S.A. mających na celu wyrządzenie Clean&Carbon Energy S.A. szkody wielkich rozmiarów.
3. Wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności ugody, umowy odnowienia, umowy przeniesienia własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego zawartej w dniu 17 października 2014 roku przez spółki z grupy Komputronik S.A. oraz zabezpieczenie roszczeń Clean&Carbon Energy S.A. poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu doszło do udzielenia Clean&Carbon Energy S.A. zabezpieczenia roszczeń objętych powództwem o zapłatę kwoty 28.500.000 zł dochodzonej od Komputronik S.A. przed Sądem Polubownym - Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie o sygn. akt 200/13. W ramach udzielonego na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. zabezpieczenia na sześciu nieruchomościach Komputronik S.A. została ustanowiona hipoteka przymusowa do kwoty 44.426.425 zł.

Jednocześnie zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. informuje, iż w związku z działaniami byłego zarządcy przymusowego Clean&Carbon Energy S.A. oraz reprezentantów spółek z grupy Komputronik S.A. mającymi na celu wyrządzenie Clean&Crabon Energy S.A. szkody wielkich rozmiarów, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie Wydział V Śledczy wszczęła śledztwo o czyn z art. 231 par. 2 k.k. w zb. z art. 18 par. 3 k.k. w zw. z art. 296 par 1-3 k.k.

Poandto zarząd Spółki informuje, iż przed Sądem Okręgowym w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy zostało przez Clean&Carbon Energy S.A. wytoczone powództwo o stwierdzenie nieważności ugody, umowy odnowienia, umowy przeniesienia własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego zawartej w dniu 17 października 2014 roku przez Komputroniik S.A. oraz podmioty zależne od Komputronik S.A. podmioty tj. Contanisimo Limited oraz Activa S.A. oraz Bartosza Tatkę mieniącego się " zarządem " Clean&Carbon Energy S.A.. W wyniku wytoczonego powództwa Sąd Okręgowy w Szczecinie udzielił Clean&Carbon Energy S.A. stosownym postanowieniem zabezpieczenia roszczeń poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążenia ośmiu nieruchomości jakie spółki z grupy Komputronik S.A. próbowaly wyprowadzić z majątku Clean&Carbon Energy S.A..
Powyższą informację zarząd przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-12 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul 1. Zabezpieczenie roszczeń Clean&Carbon Energy S.A. na majątku Komputronik S.A. poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach Komputronik S.A. 2. Ślwdztwo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w sprawie działań byłego zarządcy przymusowego Clean&Carbon Energy S.A. oraz reprezentantów spółek z grupy Komputronik S.A. mających na celu wyrządzenie Clean&Carbon Energy S.A. szkody wielkich rozmiarów. 3. Wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności ugody, umowy odnowienia, umowy przeniesienia własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego zawartej w dniu 17 października 2014 roku przez spółki z grupy Komputronik S.A. oraz zabezpieczenie roszczeń Clean&Carbon Energy S.A. poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2015-02-12
Rok biezacy 2015
Numer 5
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.