Raporty Spółek ESPI/EBI

Umorzenie postępowania apelacyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z 13 maja 2011 roku - nr 6/13/05/2011, 8/13/05/2011, 8a/13/05/2011, 8b/13/05/2011, 8c/13/05/2011 oraz CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

11-03-2015 14:29:05 | Bieżący | ESPI | 9/2015
oRB: Umorzenie postępowania apelacyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z 13 maja 2011 roku - nr 6/13/05/2011, 8/13/05/2011, 8a/13/05/2011, 8b/13/05/2011, 8c/13/05/2011 oraz 8d/13/05/2011.

PAP
Data: 2015-03-11

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-11
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Umorzenie postępowania apelacyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z 13 maja 2011 roku - nr 6/13/05/2011, 8/13/05/2011, 8a/13/05/2011, 8b/13/05/2011, 8c/13/05/2011 oraz 8d/13/05/2011.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie sygn. akt I ACa 676/14 doszło - na wniosek Clean&Carbon Energy S.A. - do umorzenia postępowania apelacyjnego prowadzonego przez ten Sąd w wyniku apelacji wniesionej przez Emitenta od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydziału Gospodarczego z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie sygn. akt XVI GC 356/11. Tym samym uprawomocnił się Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydziału Gospodarczego z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie sygn. akt XVI GC 356/11 stwierdzający nieważność uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku z 13 maja 2011 roku - nr 6/13/05/2011, 8/13/05/2011, 8a/13/05/2011, 8b/13/05/2011, 8c/13/05/2011 oraz 8d/13/05/2011. W konsekwencji tego wyroku bezskuteczne stało się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 313.091.200,00 zł dokonane na podstawie w/w uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., zaś akcje serii L, M, N, O przestały istnieć w obrocie prawnym, w związku z czym Zarząd Spółki obowiązany jest do ujawnienia prawidłowej wysokości kapiatłu zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie art. 427 par. 3 k.s.h.
Jednocześnie Emitent jest zobowiązany do zwrotnego przeniesienia na Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Koszewku, 11 _jedenastu_ nieruchomości wniesionych przez ten podmiot tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższanego kapitału zakładowego. Zwrotne przeniesienie będzie następowało systematycznie po odsyskaniu poszczególnych nieruchomości od spółki Activa S.A. oraz Goldpol Poznań Sp. z o.o., do których - w ramach próby wrogiego przejęcia Emitenta - spółki z grupy Komputronik S.A. oraz fałszywy zarząd Clean&Carbon Energy S.A. dokonały nielegalnego przeniesienia części tych nieruchomości.
W związku z powyższym na chwilę obecną kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.560.000,00 zł.. Liczba akcji wynosi 171.400.000, na którą składają się akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
Powyższą informację Zarząd Spółki prekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard Szczeciński
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-11 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Umorzenie postępowania apelacyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z 13 maja 2011 roku - nr 6/13/05/2011, 8/13/05/2011, 8a/13/05/2011, 8b/13/05/2011, 8c/13/05/2011 oraz 8d/13/05/2011.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard Szczeciński
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2015-03-11
Rok biezacy 2015
Numer 9
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.