Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

16-05-2015 11:46:09 | Kwartalny | ESPI | /2015
oQSr:

PAP
Data: 2015-05-16

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Raport_I_kwartal_2015.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
  kwartał / rok
  _zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania:
  IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  31-027 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mikołajska 26 lok 5
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
  I. Przychody z działalności podstawowej 4832 5343 1165 1275
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 6951 -39035 1675 -9318
  III. Zysk _strata_ brutto 2588 -37603 624 -8976
  IV. Zysk _strata_ netto 2633 -37677 635 -8993
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 2545 -36919 613 -8812
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 88 -758 21 -181
  VII. Przepływy pieniężne nettp z działalności operacyjnej -400 826 -96 197
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23893 11366 5759 2713
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20522 -15042 -4946 -3590
  X. Przepływy pieniężnne netto razem 2971 -2850 716 -680
  XI. Zysk _strata_ netto przypadajacy na zwykłych akcjonariuszy Jednostki Dominującej 2545 -36919 613 -8812
  XII. Średnia ważona liczba akcji w sztukach 3306389 634826856 3306389 634826856
  XIII. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł i EUR_ 0,77 -0,06 0,19 -0,01
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w sztukach 3306389 634826856 3306389 634826856
  XV. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą 0,77 -0,06 0,19 -0,01
  XVI. Zysk netto zanualizowany -96491 -116740 -16588 -27697
  XVII. Średnia ważona liczba akcji w sztukach 3306389 634826856 3306389 634826856
  XVIII. -21,02 -0,18 -5,02 -0,04
  XIX. St. na 31.03.2015 St. na 31.12.2014 St. na 31.03.2015 St. na 31.12.2014
  XX. Aktywa razem 53699 43601 13133 10229
  XXI. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 99995 80101 24455 18793
  XXII. - Zobwoiązania wobec klientów 25 25 6 6
  XXIII. Zobwoiązania długoterminowe 4861 4815 1189 1130
  XXIV. Rezerwy na zobowiązania 19161 19299 4686 4528
  XXV. Kapitał własny -70927 -62872 -17346 -14751
  XXVI. Kapitał zakładowy 70475 63483 17235 14894
  XXVII. liczba akcji w sztukach 3306389 3306389 3306389 3306389
  XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł i EUR_ -21,45 -19,02 -5,25 -4,46
  XXIX. Rowodniona liczba akcji w sztukach 3306389 3306389 3306389 3306389
  XXX. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję _w zł i EUR_ -21,45 -19,02 -5,25 -4,46
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  SKYLINE
  1,4600 8,96%
  IZOLACJA
  3,4600 8,81%
  OPTEAM
  15,8000 8,22%
  ODLEWNIE
  6,3000 5,00%
  EUROHOLD
  8,6000 4,88%

  Najmocniej spadające

  SLEEPZAG
  1,3700 8,05%
  PATENTUS
  0,7800 8,02%
  MABION
  58,2000 7,62%
  PRAGMAINK
  5,6000 7,44%
  LARQ
  2,2000 7,17%

  Najbardziej aktywne

  MILLENNIUM
  4,7140 0,76%
  PGE
  8,5080 1,66%
  PGNIG
  6,1940 0,72%
  ORANGEPL
  7,6300 0,07%
  PZU
  36,9000 0,03%

  Dane przetworzone i wskaźniki


  Giełda Papierów Wartościowych oferuje szereg produktów informacyjnych użytecznych dla instytucji finansowych.

  Dane udostępnianie są w przyjaznych dla użytkowników formach (CSV lub XLS), dzięki którym mogą być w łatwy sposób wprowadzane do baz danych.

  Czytaj więcej >

  Centrum prasowe


  Ta część serwisu dedykowana jest mediom oraz wszystkim osobom zainteresowanym najnowszymi informacjami o działalności Giełdy oraz aktualnościami z rynku giełdowego w Polsce.

  Czytaj więcej >